Enabel

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Enabel | Public contract for the supply, delivery, installation, testing, basic user and technical training and commissioning of medical equipment for health facilities in West Nile and Rwenzori regions.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Enabel
Postadres :  PO BOX 40131, UG- PO BOX 40131  Kampala
Contactpersoon:  Contract service centre Coordinator
Tel:   +256 414230543
E-mail:   UGA_CSC_CONTRACTS@enabel.be
Internetadres(sen):   https://www.enabel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://www.enabel.be/content/enabel-tenders

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht voor de levering, installatie, het testen en technische training van medische apparatuur voor de gezondheidscentra in de regios West Nile en Rwenzori in Oeganda  
Referentienummer:   Enabel-UGA20003-10013-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
levering, installatie, het testen en technische training van medische apparatuur voor de gezondheidscentra in de regios West Nile en Rwenzori in Oeganda
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   UG
Voornaamste plaats van uitvoering:   West Nile en Rwenzori
II.2.4. Beschrijving
Overheidsopdracht voor de levering, installatie, testen, training van medische apparatuur voor de gezondheidscentra in West Nile en Rwenzori, in Oeganda.  
II.2.7. Looptijd
455   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-31  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   EN, FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
ENABEL
Hoogstraat 147,  BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 25051829

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]