European Network Of Transmission System Operators For Electricity

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 23/03/2023

DETAIL

European Network Of Transmission System Operators For Electricity | Maintenance services and licenses extension for CISCO ASR1006-x routers
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  European Network of Transmission System Operators for Electricity
Postadres :  spastraat 8, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Ignaas De Valkenaere
E-mail:   Ignaas.DeValkenaere@elia.be
Internetadres(sen):   https://www.entsoe.eu/  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
NL  
Referentienummer:   ENTSO-E-ENTSOE01/23-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Wij zijn op zoek naar onderhoudsdiensten voor ongeveer 60CISCO-routers die in 26 landen in Europa zijn geïnstalleerd.
De onderhoudsdiensten zijn 3e niveau ondersteuningsdiensten voor het volgende:
24 x 7 directe toegang tot het CISCO TAC-portaal
Technische ondersteuning voor hardware en software met geavanceerde vervanging van hardwareonderdelen
Uitbreiding van licenties en software-upgrades voor routers
Het serviceniveau bedraagt 8x5xNBD met ondersteuning ter plaatse in geval van vervanging van hardwareonderdelen.
De diensten worden verleend in de volgende 26 landen waar de routers zijn geïnstalleerd:
Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland, Tsjechië, Nederland, Polen, Slovenië, België, Spanje, Portugal, Luxemburg, Letland, Litouwen, Hongarije, Kroatië, Roemenië, Bulgarije, Albanië, Noord-Macedonië, Griekenland, Estland, VK, Denemarken, Zweden, Finland.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   HR, AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, AL, MK, EE, UK, FI, RO, BG, EL, DK, SI
II.2.4. Beschrijving
Onderhoudsdiensten en uitbreiding van licenties voor CISCO-routers  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2024-03-29
Einde (dd/mm/jjjj):   2025-03-28
Verlenging mogelijk:   JA
3+1+1+1+1+1  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-28  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   EN, FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaat moet voor de sluitingsdatum (zie IV.2.2.) de ‘Prequalification Questionnaire (PQQ)’ aanvragen, vervolledigen enindienen, gebaseerd op de meest recente informatie en inclusief ondersteunende documenten.Aanvragen tot toegang tot de tender op het Ariba platform moeten worden gericht aan de verantwoordelijke aankoper (zie I.1.)met vermelding van* de bedrijfsnaam,* algemeen telefoonnummer,* het adres* BTW nummer van de deelnemende legale entiteit* de naam, e-mail en telefoongegevens van de verantwoordelijke contactperso(o)n(en).Eens een aanvraag werd ingediend, zal toegang tot de tender op het Ariba platform per e-mail spoedig worden verleend.Kandidaten worden aangeraden om zo spoedig mogelijk toegang aan te vragen en om te klikken op ‘intend to participate’ omeventuele verduidelijking van de aanbestedende entiteit te ontvangen.Indien toegang tot Ariba minder dan 48 uren voor sluitingstijd werd aangevraagd, kan niet worden gegarandeerd door deaanbestedende entiteit dat de Ariba login gegevens tijdelijk zullen worden verschaft.De kandidaat is uitsluitend verantwoordelijk om tijdig toegang tot Ariba aan te vragen.De Aanbestedende entiteit neemt geen verantwoordelijkheid i.v.m. mogelijkse problemen met Ariba.Kandidaturen die niet correct of tijdig werden verstuurd via Ariba zullen worden verworpen.De handleiding voor het gebruik van E-Sourcing (Ariba) is toegankelijk via de volgende URL:https://www.elia.be/nl/leveranciers/informatie-en-tools

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Zie VI.4.3,  BE  Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Elk geschil met betrekking tot de schorsing van de aanbestedingsprocedure zal beslist worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, of in het geval een aan verzoek tot vernietiging door de ondernemingsrechtbank, te Brussel in beide gevallen Waterloolaan 70 – 1000 Brussel.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-24

Scroll to Top