Ev – Ilvo

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Ev – Ilvo | Het bouwen van een productie-eenheid proefvoeders op D68
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  EV – ILVO
Postadres :  Burg. Van Gansberghelaan 92/1, BE- 9820  Merelbeke
Contactpersoon:  Steven Claes
Tel:   +32 92722550
E-mail:   steven.claes@ilvo.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://www.ilvo.vlaanderen.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454678

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het bouwen van een productie-eenheid proefvoeders op D68  
Referentienummer:   EV – ILVO-D68/produnit_proefvoeders/MPMO/5-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45300000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het bouwen van een productie-eenheid proefvoeders op D68
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Scheldeweg 689090 Melle
II.2.4. Beschrijving
Het bouwen van een productie-eenheid proefvoeders op D68  
II.2.7. Looptijd
8   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-05  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05