Fedasil_mp

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 09/04/2019

DETAIL

Fedasil_mp | Overheidsopdracht betreffende diensten voor schooltransport (verhuur van voertuigen met chauffeur) voor het opvangcentrum van Fedasil in Lommel
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FEDASIL_MP
Postadres: Rue des Chartreux 21,BE-1000 Bruxelles
Tel: +32 2134390
E-mail: supportMP@fedasil.be
Internetadres(sen): http://www.fedasil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338573

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht betreffende diensten voor schooltransport (verhuur van voertuigen met chauffeur) voor het opvangcentrum van Fedasil in Lommel 
Referentienummer: FEDASIL_MP-2019 0474-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 60170000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Overheidsopdracht betreffende diensten voor schooltransport (verhuur van voertuigen met chauffeur) voor het opvangcentrum van Fedasil in Lommel
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Overheidsopdracht betreffende diensten voor schooltransport (verhuur van voertuigen met chauffeur) voor het opvangcentrum van Fedasil in Lommel 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-04-30
Einde (dd/mm/jjjj): 2019-08-31
Verlenging mogelijk: JA
Maandelijkse verlengingen.  Maximumduur : 1 jaar. 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-22 08:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
CONSEIL D’ETAT
Rue de la Science 33, BE-1040 Bruxelles

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
CONSEIL D’ETAT
Rue de la Science 33, BE-1040 Bruxelles

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-10

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]