Fluvius System Operator Cvba (speciale Sectoren)

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 24/09/2022

DETAIL

Fluvius System Operator Cvba (speciale Sectoren) | Los meubilair
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren)
Postadres :  Brusselsesteenweg 199, BE- 9090  MELLE
Contactpersoon:  Tom Mullens
E-mail:   aankoop.leveringen@fluvius.be
Internetadres(sen):   www.fluvius.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459007

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Los meubilair  
Referentienummer:   Fluvius-FLU21L012-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39130000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor projecten inzake het inrichtingsontwerp, de levering, de montage en de plaatsing van los meubilair en toebehoren in het kader van de inrichting van “Het nieuwe werken”, zowel in nieuwe als bestaande gebouwen van Fluvius.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Los meubilair  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-02-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2025-02-01
Verlenging mogelijk:   JA
verlengbaar met 12 maanden  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
UEA

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De economische draagkracht wordt aangetoond door het opgeven van de gemiddelde omzet van de voorbije drie jaren (2019, 2020, 2021). De gemiddelde jaaromzet dient minimaal 5 miljoen EUR te bedragen waarvan minstens 50% door eigen productie. Verklaring op eer hiervoor toe te voegen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De technische en beroepsbekwaamheid.Referenties: 3 projecten (inclusief inrichtingsontwerp, levering, montage en plaatsing van los meubilair) met een minimale waarde van 500.000 EUR per project waarbij minimaal 100 werkplekken ingericht werden. Geleverd in de voorbije 3 jaren (2019, 2020, 2021). (te bezorgen: omschrijving project, omvang, contactgegevens, foto’s)

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-25  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
aankoop.leveringen@fluvius.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  BRUSSEL
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  BRUSSEL
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]