Fod Economie, K.m.o., Middenstand En Energie

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Fod Economie, K.m.o., Middenstand En Energie | 2022/76838/E5/Entrepreneurs-Diversity
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VOORAANKONDIGING  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Postadres :  Vooruitgangstraat 50, BE- 1210  Brussel
Contactpersoon:  Budget en Beheerscontrole
Tel:   +32 22777947
Fax:   +32 22775108
E-mail:   achat.aankoop@economie.fgov.be
Internetadres(sen):   http://economie.fgov.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451680

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2022/76838/E5/Entrepreneurs-Diversity  
Referentienummer:   FOD ECO-2022/76838-F01_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  98100000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Ontwikkeling en uitvoering van projecten ter bevordering van het ondernemerschap bij personen van buitenlandse afkomst
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Ontwikkelen van een project ten gunste van (kandidaat-)ondernemers met een migratieachter-grond in het Vlaams Gewest  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Vlaams Gewest
II.2.4. Beschrijving
Ontwikkelen van een project ten gunste van (kandidaat-)ondernemers met een migratieachter-grond in het Vlaams Gewest  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Ontwikkelen van een project ten gunste van (kandidaat-)ondernemers met een migratieachter-grond in het Waals Gewest  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE3
Voornaamste plaats van uitvoering:   Waals Gewest
II.2.4. Beschrijving
Ontwikkelen van een project ten gunste van (kandidaat-)ondernemers met een migratieachter-grond in het Waals Gewest  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Ontwikkelen van een project ten gunste van (kandidaat-)ondernemers met een migratieachter-grond in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
Ontwikkelen van een project ten gunste van (kandidaat-)ondernemers met een migratieachter-grond in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]