Fod Fin Afdeling Aankopen

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Fod Fin Afdeling Aankopen | Mededingingsprocedure met onderhandeling over de terbeschikkingstelling en het beheer van een systeem van betaalrekeningen voor de behoeften van de federale overheid en de uitvoering van betalingsdiensten vanaf deze betaalrekeningen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FOD Fin Afdeling Aankopen
Postadres :  North Galaxy- B Toren-23ste verdieping-Albert II-laan 33/784, BE- 1030  Brussel
E-mail:   finprocurement@minfin.fed.be
Internetadres(sen):   http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454408  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454408

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Mededingingsprocedure met onderhandeling over de terbeschikkingstelling en het beheer van een systeem van betaalrekeningen voor de behoeften van de federale overheid en de uitvoering van betalingsdiensten vanaf deze betaalrekeningen  
Referentienummer:   SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2016/036-1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  66110000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De terbeschikkingstelling en het beheer van een systeem van betaalrekeningen voor de behoeften van de federale overheid en de uitvoering van betalingsdiensten vanaf deze betaalrekeningen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
De terbeschikkingstelling en het beheer van een systeem van betaalrekeningen voor de behoeften van de federale overheid en de uitvoering van betalingsdiensten vanaf deze betaalrekeningen  
II.2.7. Looptijd
84   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
18 maanden  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-16  09:55
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]