Overheidsopdracht

Gasthuiszusters Antwerpen Vzw

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 20/02/2020

DETAIL

Gasthuiszusters Antwerpen Vzw | Huur en onderhoud van beroepskledij, linnengoed, moppen en persoonsgebonden kledij
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GasthuisZusters Antwerpen vzw
Postadres: Oosterveldlaan 22,BE-2610 Wilrijk
Tel: +32 32852702
E-mail: catherine.nieuwland@gza.be
Internetadres(sen): http://www.gza.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367264

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Huur en onderhoud van beroepskledij, linnengoed, moppen en persoonsgebonden kledij 
Referentienummer: GZA vzw-2020-0879-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 98310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat enerzijds de huur en onderhoud en verdelen van arbeidskledij, linnen, en moppen voor GZA ziekenhuizen en GZA woonzorgcentra; en anderzijds het wassen van bewonerskledij voor verschillende GZA woonzorghuizen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Huur, onderhoud en verdelen van arbeidskledij, linnen, en moppen voor GZA ziekenhuizen en GZA woonzorgcentra 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Huur en onderhoud van beroepskledij, linnengoed, moppen en persoonsgebonden kledij 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
3 keer 1 jaar 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Wassen van bewonerskledij 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Huur en onderhoud van beroepskledij, linnengoed, moppen en persoonsgebonden kledij 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
3 keer 1 jaar 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-23 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
GZA vzw
Molenstraat 19, BE-2640 Mortsel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
GZA vzw
Molenstraat 19, BE-2640 Mortsel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
GZA vzw
Molenstraat 19, BE-2640 Mortsel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-18

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.

Scroll to Top