Overheidsopdracht

Geels Architectenbureau

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 06/04/2020

DETAIL

Geels Architectenbureau | Vzw KOBOS_Renovatie dak hoofdgebouw + gevelwijziging kapel
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Geels Architectenbureau
Postadres: Beekhoek 41,BE-2440 Geel
Contactpersoon: Joachim Verhaeghen
Tel: +31 14247060
E-mail: info@gabarchitecten.be
Internetadres(sen): www.geelsarchitectenbureau.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371893

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
vzw KOBOS_Renovatie dak hoofdgebouw + gevelwijziging kapel 
Referentienummer: Geels Architectenbureau-GAB.18.034_dak hoofdgebouw-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatie dak hoofdgebouw + gevelwijziging kapel
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
Voornaamste plaats van uitvoering: Kapelle-op-den-Bos
II.2.4. Beschrijving
renovatie dak hoofdgebouw + gevelwijziging kapel 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-06-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-08-31
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 3, Categorie: D of D22

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-30 13:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg, BE Leuven

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van eerste aanleg, BE Leuven

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van eerste aanleg, BE Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-07

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.

Scroll to Top