Gemeente Ichtegem

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 26/07/2022

DETAIL

Gemeente Ichtegem | Oproep tot aanvraag tot deelneming - Verzekering auto's gemeente en OCMW 2023-2027
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Ichtegem
Postadres :  Stationsstraat 1, BE- 8480  Ichtegem
Contactpersoon:  Mevrouw Melissa Muys
Tel:   +32 51591142
E-mail:   melissa.muys@ichtegem.be
Internetadres(sen):   www.ichtegem.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming – Verzekering auto’s gemeente en OCMW 2023-2027  
Referentienummer:   TD/2022.41
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  66510000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE255
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Ichtegem, Stationsstraat 1 te 8480 Ichtegem
II.2.4. Beschrijving
Deze overheidsopdracht is een opdracht voor diensten en wordt afgesloten voor de Gemeente en OCMW Ichtegem.   Deze overheidsopdracht heeft als voorwerp het afsluiten van de verzekeringspolis auto voor de Gemeente en OCMW Ichtegem.   De Gemeente Ichtegem treedt voor deze opdracht op als aankoopcentrale in de zin van art. 2, 6° van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-01-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2027-12-31
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen: – Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ; – Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën); – De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO; – Het attest fiscale schulden (FOD Financiën); – De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing); – De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zijn financiële en economische draagkracht toont de kandidaat aan door middel van bijvoeging van een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren (2019-2020-2021). De kandidaat dient een minimale omzet voor de betreffende diensten aan te tonen van 2.500.000,00 EUR.Voor makelaars wordt dit financieel criterium vastgelegd op een totaal premiebudget in portefeuille van minimum 50.000,00 EURDe kandidaat moet een minimum rating hebben van goede kwaliteit met min A – of gelijkwaardig aangetoond door een passend attest.
Eventuele minimumeisen:
1. Zijn financiële en economische draagkracht toont de kandidaat aan door middel van bijvoeging van een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren (2015-2016-2017). De kandidaat dient een minimale omzet voor de betreffende diensten aan te tonen van 2.500.000,00 EUR.
Voor makelaars wordt dit financieel criterium vastgelegd op een totaal premiebudget in portefeuille van minimum 50.000,00 EUR
De kandidaat moet een minimum rating hebben van goede kwaliteit met min A – of gelijkwaardig aangetoond door een passend attest.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zijn technische bekwaamheid toont de kandidaat aan door middel van bijvoeging van:• Een FSMA-attest: een erkenning om dergelijke verzekeringen aan te bieden, en dit volgens de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen. Ook makelaars dienen een bewijs van erkenning voor te leggen.• Een beschrijving van het team dat verantwoordelijk zal zijn voor deze opdracht, inclusief korte studie- en beroepskwalificaties; • Een lijst met minimaal 3 referenties van gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar. Hieruit moet een ervaring blijken met het afsluiten van verzekeringen voor grotere instanties waaronder steden en gemeenten. Voor makelaars volstaat een globaal overzicht van de portefeuille naar type klanten en verdeling over verzekeringsmaatschappijen.

Eventuele minimumeisen:
1. Zijn technische bekwaamheid toont de kandidaat aan door middel van bijvoeging van:
• Een FSMA-attest: een erkenning om dergelijke verzekeringen aan te bieden, en dit volgens de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen; Ook makelaars dienen een bewijs van erkenning voor te leggen.
• een beschrijving van het team dat verantwoordelijk zal zijn voor deze opdracht, inclusief korte studie- en beroepskwalificaties;
• een lijst met minimaal 3 referenties van gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar. Hieruit moet een ervaring blijken met het afsluiten van verzekeringen voor grotere instanties waaronder steden en gemeenten. Voor makelaars volstaat een globaal overzicht van de portefeuille naar type klanten en verdeling over verzekeringsmaatschappijen.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-30  10:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2022-09-15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-27

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]