Overheidsopdracht

Gemeente Londerzeel

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 14/06/2019

DETAIL

Gemeente Londerzeel | VOORAANKONDIGING Opmaken sluitplan
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VOORAANKONDIGING 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Londerzeel
Postadres: Brusselsestraat 25,BE-1840 Londerzeel
Contactpersoon: Mevrouw Lesley Beirens
Tel: +32 52399261
Fax: +32 52337375
E-mail: lesley.beirens@londerzeel.be
Internetadres(sen): www.londerzeel.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VOORAANKONDIGING Opmaken sluitplan 
Referentienummer: 2019-262
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44521110
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Centrumschool De Vlindertuin, Lijsterstraat te 1840 Londerzeel / Centrumschool De Tovertrein, Stationsstraat 58 te 1840 Londerzeel / Ter Elst, J. Van Doorslaerstraat .(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
De gemeente Londerzeel wenst over te gaan tot de aanschaf van een algemeen sleutelplan voor de gemeentelijke scholen en sporthallen. De uitvoering zal gefaseerd worden uitgevoerd. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-09-16

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* In toepassing van artikel 62 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.* In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. Deze jaarlijkse omzet dient minimaal 2x de offerteprijs te bedragen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Monsters, beschrijvingen of foto’s, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.2. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.

Eventuele minimumeisen:
1. Er wordt een technische beschrijving meegeleverd van de voorgestelde oplossingen (sloten, parlofonie, .).
2. Een omschrijving van de opdracht, alsook de volledige gegevens van de onderaannemer.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Brussel, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-14

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.

Scroll to Top