Gemeente Merksplas

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 18/10/2022

DETAIL

Gemeente Merksplas | Uitnodiging tot indienen offerte - Leasing elektrische deelwagens 2023-2028 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Merksplas
Postadres :  Markt 1, BE- 2330  Merksplas
Contactpersoon:  De heer Jan Stoffels
Tel:   +32 14639431
Fax:   +32 14639401
E-mail:   jan.stoffels@merksplas.be
Internetadres(sen):   www.merksplas.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Leasing elektrische deelwagens 2023-2028 – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2.073.535/20/11
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  34110000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Merksplas, Markt 1 te 2330 Merksplas
II.2.4. Beschrijving
De gemeente Merksplas wilt actief inzetten op de vergroening van haar wagenpark. Zo wil de gemeente Merksplas zero-emissievoertuigen inschakelen (waarbij de keuze valt op elektrische wagens). Deze wagens kunnen het huidige wagenpark voor het personeel van gemeente Merksplas aanvullen en ingezet worden als deelvoertuigen voor de inwoners. De gemeente Merksplas wil via dit bestek beroep doen op een partij die kan instaan voor een totale ontzorging, o.a.: ter beschikking stellen van de elektrische deelwagens, voorzien van de hard- en software om de voertuigen te kunnen delen, realisatie van oplaadpunten specifiek voor de deelwagens, faciliteren van een laadpas, coördinatie bij de uitvoering en alle andere aandachtspunten die omschreven staan in de gedetailleerde technische bepalingen van het bestek.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-11-27
Einde (dd/mm/jjjj):   2028-11-26
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver kan hiervoor gebruik maken van de verklaring op erewoord zoals toegevoegd in bijlage B ‘Bankverklaring’.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. technische beschrijving van de aangeboden voertuigen, laadpas en eventuele laadpaal2. De inschrijver legt minstens drie referenties voor m.b.t. het faciliteren in elektrische deelwagens in de afgelopen 3 jaar. Deze referenties omvatten minimaal: naam en contactinformatie van de opdrachtgevende partij, omschrijving van de opdracht, looptermijn van de overeenkomst, omzetbedrag van de referentie-opdracht

Eventuele minimumeisen:
2. De inschrijver moet minimum 3 attesten kunnen voorleggen.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-11-22  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-03-22

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Gemeente Merksplas
Markt 1,  BE- 2330  Merksplas

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-10-18

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]