Gemeente Zelzate

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 27/07/2022

DETAIL

Gemeente Zelzate | Oproep tot aanvraag tot deelneming - hernieuwing verzekeringsportefeuille van Gemeente en Ocmw Zelzate
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Zelzate
Postadres :  Grote Markt 1, BE- 9060  Zelzate
Contactpersoon:  De heer Simon Bal
Tel:   +32 93534380
E-mail:   simon.bal@zelzate.be
Internetadres(sen):   www.zelzate.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Marsh NV
Postadres :  Hermann-Debrouxlaan 2, BE- 1160  Brussel
E-mail:   laure-anne.luyckx@marsh.com
Internetadres(sen):   www.marsh.com  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming – hernieuwing verzekeringsportefeuille van Gemeente en Ocmw Zelzate  
Referentienummer:   2022/775
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  66510000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE233
II.2.4. Beschrijving
Voorwerp van de diensten: Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp « Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de Gemeente en het OCMW Zelzate ».   De diensten die onder deze opdracht vallen zijn verzekeringsdiensten (CPV code 66510000).   Enkel de geselecteerde verzekeringsmaatschappijen mogen aan de opdracht deelnemen.   Deze opdracht is een gezamenlijke en globale overheidsopdracht, die geen percelen bevat en die betreft de polissen type Materiële schade – Ongevallen – Burgerlijke aansprakelijkheid – Auto.   Overeenkomstig artikel 58 §1, alinea 2 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten, werd de opsplitsing in percelen die afzonderlijk kunnen worden gegund in overweging genomen door de aanbestedende dienst, die besloot om hiervan af te zien om de hieronder vermelde redenen.   De aanbestedende overheid wenst het verzekeringsdossier in zijn geheel te behandelen bij dezelfde maatschappij, wat een globale visie op het beheer van polissen en risico’s toelaat.   Door alle polissen bij dezelfde verzekeraar te plaatsen, worden de schadestatistieken in hun geheel geanalyseerd, wat gunstig is voor het risicobeheer en het te voeren preventiebeleid in verband met de verschillende verzekeringstakken van verzekeringen.   Bovendien bespaart het werken met één enkele klantverantwoordelijke voor alle verzekeringstakken, tijd en verbetert de communicatie-efficiëntie.   De procedures voor schade- en polisbeheer, meer bepaald via “onlinesystemen”, zijn gemakkelijker te kennen en toe te passen door het personeel van de aanbestedende overheid als ze voor alle verzekeringscontracten vergelijkbaar zijn.   Dit alles zal de aanbestedende overheid in staat stellen het beheer van zijn verzekeringsportefeuille te optimaliseren en geld te besparen op het gebied van personeelsopleiding.   Overeenkomstig artikel 85 van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om deze opdracht niet te gunnen. Hij kan ofwel afzien van gunning of sluiting van de opdracht, ofwel de procedure herhalen, desnoods op een andere manier.  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De kandidaat legt een UEA voor (Uniform Europees Aanbestedingsdocument – artikel 73 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten), dat bestaat uit een bijgewerkte verklaring op erewoord en dat wordt aanvaard door de aanbestedende overheid als a priori bewijs in plaats van de documenten of certificaten die door overheidsinstanties of derden worden afgeleverd om te bevestigen dat de betrokken kandidaat 1° zich niet in een situatie van uitsluiting bevindt bedoeld in artikels 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria die werden vastgelegd overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. opgave van het globaal zakencijfer van de onderneming en premie-inning voor de takken waarop de opdracht betrekking heeft over de afgelopen 3 jaar
Eventuele minimumeisen:
1. Globaal zakencijfer : 90.000.000 eur
Premie-inning : min 200.000 eur

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Bewijs van de Nationale Bank van Belgie/FSMA dat het een erkende verzekeringsmaatschappij betreft, die bevoegd is om de verzekeringstakken waarop de opdracht betrekking heeft te onderschrijven2. Referenties waarvoor equivalente prestaties in termen van verzekerde kapitalen uitgevoerd werden de laatste drie jaar in de openbare sector , met melding van premiebedrag, datum en identiteit van de verzekeringsnemers

Eventuele minimumeisen:
2. minimum 3 referenties

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JA
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-25  00:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2022-09-23
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]