Go! Onderwijs Van De Vlaamse Gemeenschap

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 09/04/2019

DETAIL

Go! Onderwijs Van De Vlaamse Gemeenschap | OUDERGEM - Uitbreiding basisschool (verdubbeling capaciteit) - DESIGN & BUILD
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Postadres: Willebroekkaai 36,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Dieter Cordeels
E-mail: dieter.cordeels@g-o.be
Internetadres(sen): http://www.g-o.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338266

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OUDERGEM – Uitbreiding basisschool (verdubbeling capaciteit) – DESIGN & BUILD 
Referentienummer: GO!-54001/08707001/2018/3809/RS-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het project houdt het oprichten van een gebouw voor vernieuwend onderwijs in. Het doel is een inspirerende, leergierige en motiverende omgeving op maat van elke kleuter en leerling. Het nieuwe gebouw zal de thuishaven worden voor de basisschool en de kleuterschool verhuist naar de te behouden gebouwen. De totale capaciteit op het terrein moet verdubbeld worden en ongeveer 480 leerlingen bedragen. Een deel van het project is de omgevingsaanleg van (een deel van) de campus. Het project voorziet ook in de afbraak van het gebouw van de kleuters. Tijdens de uitvoeringsperiode moet er tijdelijke huisvesting worden voorzien.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Henri De Brouckère 16, 1160 Oudergem
II.2.4. Beschrijving
Mededingingsprocedure met onderhandeling Het project houdt het oprichten van een gebouw voor vernieuwend onderwijs in. Het doel is een inspirerende, leergierige en motiverende omgeving op maat van elke kleuter en leerling. Het nieuwe gebouw zal de thuishaven worden voor de basisschool en de kleuterschool verhuist naar de te behouden gebouwen. De totale capaciteit op het terrein moet verdubbeld worden en ongeveer 480 leerlingen bedragen. Een deel van het project is de omgevingsaanleg van (een deel van) de campus. Het project voorziet ook in de afbraak van het gebouw van de kleuters. Tijdens de uitvoeringsperiode moet er tijdelijke huisvesting worden voorzien. 
II.2.7. Looptijd
14 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Kan uitgesloten worden van deelneming aan de Opdracht , in welk stadium van de procedure ook, elk basisteamlid (volgens art. 3.1.1) of bijkomende onderaannemer die deel uitmaakt van de Aanvraag tot deelneming:1. die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;2. die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;3. die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;4. die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken;5. die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid;6. die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is;7. die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen inzake de selectie.Deze opsomming wordt aangevuld door de uitsluitingsgronden die vermeld zijn in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten.Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is, voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden aan de hand van documenten die de Opdrachtgever zelf kan opvragen via elektronische weg. Het gaat met name om het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en het attest van niet-faling via elektronische weg. Elke Kandidaat die in een of meerdere voornoemde situaties verkeert, die leiden tot verplichte of facultatieve uitsluiting, mag conform artikel 70 van de Wet Overheidsopdrachten bewijzen dat de maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond.Hiertoe bewijst de Kandidaat, op eigen initiatief, dat hij eventuele schade als gevolg van strafrechtelijke inbreuken of fouten heeft betaald of heeft toegezegd te zullen vergoeden, dat hij de feiten en omstandigheden heeft opgehelderd door actief mee te werken met de onderzoekende autoriteiten en dat hij concrete technische, organisatorische en personeelsmaatregelen heeft genomen die geschikt zijn om verdere strafrechtelijke inbreuken of fouten te voorkomen.De door de Kandidaten genomen maatregelen worden beoordeeld met inachtneming van de ernst en de bijzondere omstandigheden van de strafrechtelijke inbreuken of de fout. Het betreft in alle gevallen een door de Opdrachtgever te nemen beslissing die zowel op materieel als formeel vlak moet gemotiveerd worden. Wanneer de maatregelen onvoldoende worden geacht, worden aan de Kandidaat de redenen daarvoor medegedeeld.Als de Opdrachtgever het bewijs toereikend acht, wordt de betrokken Kandidaat niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.De Kandidaat voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op de limietdatum van ontvangst van de aanvraag. Het ingediende uittreksel dient evenwel steeds de meest actuele toestand weer te geven.Het RSZ-attest alsook het attest inzake belastingen zal door de Opdrachtgever zelf worden opgevraagd.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-14 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Voor deze overheidsopdracht werd het E-procurement forum geactiveerd om vragen te beantwoorden. De aanbestedendeoverheid verzoekt de markt om alle vragen via dit kanaal te stellen. Voor meer informatie verwijzen we naar de Selectieleidraad.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-10