Haven Van Brussel

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 01/08/2022

DETAIL

Haven Van Brussel | OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN VAN : BETONPLATEN IN BUDA EN BIESTEBROECK
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Haven van Brussel
Postadres :  Redersplein 6, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Frédéric Dewez
Tel:   +49 24206700
E-mail:   fdewez@port.brussels
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454463  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454463

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN VAN : BETONPLATEN IN BUDA EN BIESTEBROECK  
Referentienummer:   Haven van Brussel-CSC BB 1488 – Dalles de béton -F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft als voorwerp : constructie van twee betonnen platen.
De werken worden nader beschreven in het technisch gedeelte van dit bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE100
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek.  
II.2.7. Looptijd
2   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D29

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-25  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]