Overheidsopdracht

Havenbedrijf Antwerpen

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 07/04/2020

DETAIL

Havenbedrijf Antwerpen | Uitnodiging tot indienen offerte - Bouwen van een nieuwe kaaimuur thv K403B aan de droogdokkensite EDR - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Havenbedrijf Antwerpen
Postadres: Zaha Hadidplein 1,BE-2030 Antwerpen
E-mail: procurement@portofantwerp.com
Internetadres(sen): www.portofantwerp.com 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Procurement
Postadres: Zaha Hadidplein 1,BE-2030 Antwerpen
E-mail: procurement@portofantwerp.com
Internetadres(sen): www.portofantwerp.com 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Bouwen van een nieuwe kaaimuur thv K403B aan de droogdokkensite EDR – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging 
Referentienummer: B10768
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45240000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Haven van Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Het Havenbedrijf wenst de scheepsherstellingssite, gelegen aan het Hansadok, voor de concessionaris EDR te moderniseren. De opdracht heeft tot doel om een nieuwe kaaimuur te bouwen over een lengte van ca. 205m, van droogdok 5 tot aan droogdok 1.  De werken omvatten in hoofdzaak: – Aanpassingswerken aan de huidige infrastructuur (o.a. werken aan de bestaande rioleringen (gracht), afvoeren, gedeeltelijke afbraak van verhardingen e.d.).  – Leveren en plaatsen van een damwand voor de bestaande kaaimuur van droogdok 5 tot aan droogdok 1.  – Aanvullen tussen de bestaande kaaimuur en de nieuwe voorzetwand tot +2,67m TAW (0,5m onder toekomstige kesp) in de natte. – In den droge uitgraven en verwijderen van legankers en schotten van de bestaande kaaimuur.  – Afbraak bestaande kaaimuur (kesp en damplanken en toebehoren) conform de traceerbaarheidsprocedure voor bouw- en sloopmateriaal afkomstig van infrastructuurwerken. – Het in den droge aanbrengen van een gewapende betonnen kaaimuurkop op de voorzetwand met kaaimuurtoerusting, dekzerkprofielen, bolders, ladders enz.  – Het realiseren de aanvulling achter de nieuwe kaaimuur (in den droge) tot peil +4,82m TAW.  – Het plaatsen van riooldoorvoeren en rioolschouwen achter de kaaimuurkop. – Leveren en plaatsen van grondankers en legankers met bijhorende beproevingen. – Leveren en plaatsen van meetapparatuur en uitvoeren van metingen.  – Leveren en plaatsen van schroefpalen. – Onderwaterinspectie van de damwand. De werken dienen uitgevoerd te worden op een scheepswerf in exploitatie. Tevens bestaat de mogelijkheid dat er gelijktijdig of met enige defasering er andere werken binnen deze site in uitvoering zijn.  De werken dienen dusdanig opgevat te worden dat ze alle activiteiten minimaal storen, zowel te water als te land. 
II.2.7. Looptijd
15 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. De indiening van de offerte geldt als impliciete verklaring op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze impliciete verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe over de mogelijkheid beschikt, zal ze, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de persoonlijke toestand van de inschrijver te onderzoeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid de inschrijver in elk stadium van de procedure verzoeken om de nodige bewijsstukken voor te leggen.De inschrijver voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:- niet in staat van faillissement verkeert;- voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen;- en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De kandidaat dient een verklaring op eer betreffende de totale omzet en dit over de laatste drie boekjaren. De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren bedraagt minimaal 5.250.000,00 euro.
Eventuele minimumeisen:
1. De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren bedraagt minimaal 5.250.000,00 euro.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De buitenlandse aannemers (uitgezonderd deze van de lidstaten van de Europese Gemeenschapdie, evenals Belgische aannemers, een erkenning kunnen verwerven) mogen aan deonderhandelingsprocedure deelnemen op voorwaarde dat zij bewijzen over voldoende financiëleen technische middelen beschikken om de eventuele opdracht tot een goed einde te brengen.

Eventuele minimumeisen:
1. –
Vereiste erkenning: B (Waterbouwkundige werken), Klasse 7

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-25 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-11-21

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Wijze van indienen – e-procurementHet indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:https://eten.publicprocurement.be Voor meer informatie wordt verwezen naar : http://www.publicprocurement.be.Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.De meetstaat wordt u eveneens in excelformaat bezorgd. Vermits wij geen vat hebben op de wijze waarmee u met dit document omspringt, wijzen wij u op de bepaling van artikel 75 van het KB van 18 juni 2017 “Vorm en inhoud van de offerte”.De meetstaat dient aangeleverd te worden in Excel.Gelieve de desbetreffende bepaling van dit artikel nauwgezet te volgen.Huidige opdracht betreft een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Hieruit volgt dat u dient te voldoen aan de selectiecriteria vermeld in het bestek (en hiervoor de vereiste documenten dient over te maken) en dat u een offerte dient in te dienen. Het indienen van uw kandidatuurstelling en uw offerte vindt dus in één fase plaats.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-08

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.

Scroll to Top