Het Brussels Instituut Voor Onderzoek En Innovatie

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 10/04/2019

DETAIL

Het Brussels Instituut Voor Onderzoek En Innovatie | Consultancy met betrekking tot innovatieve overheidsopdrachten
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie
Postadres: Charleroisesteenweg,BE-1060 Brussel
Tel: +32 26005072
E-mail: pgharerimana@innoviris.brussels
Internetadres(sen): www.innoviris.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=336880

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Consultancy met betrekking tot innovatieve overheidsopdrachten 
Referentienummer: IRSIB-MPI/2019-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79100000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst met een tijdelijke vereniging van advocaten of een advocatenkantoor waarop Innoviris op ad-hocbasis een beroep zal doen om zeer gespecialiseerde juridische kwesties te analyseren of om de definitieve versie van bepaalde documenten na te lezen, als onderdeel van de door Innoviris ingevoerde strategie ter ondersteuning van innovatieve overheidsopdrachten (IO)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
Innoviris zal op ad-hocbasis een beroep doen op de expertise van de opdrachtnemer van deze opdracht voor bepaalde taken in verband met de procedure voor de gunning van de betreffende opdrachten. Het betreft voornamelijk de volgende taken: 1. Behandeling van juridische kwesties of situaties in verband met de gunning van de betreffende innovatieve overheidsopdrachten (keuze van de procedure (PCP/PPI/IP), selectie- en gunningscriteria, minimumeisen, prijsbepaling, selectieprocedures (eliminatie) in de OOI-fase, procedures voor de uitvoering van de opdracht indien succesvolle resultaten, enz.) 2. Nalezing van de opdrachtdocumenten (bestek, aankondigingen van opdrachten, partnerschapsovereenkomsten, etc.) om de eindversie ervan op te kunnen stellen. 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De raamovereenkomst wordt gesloten voor een periode van twee jaar vanaf de datum van kennisgeving van het gunningsbesluit, die tweemaal met een periode van één jaar kan worden verlengd door uitdrukkelijke verlenging door de aanbestedende overheid, één maand voor de jaarlijkse vervaldag.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen :Het bewijs van inschrijving gedurende minstens 5 jaar op de lijst van een Orde van Advocaten (indien het een vereniging van advocaten betreft: minstens een vennoot) en het bewijs dat er in de afgelopen 5 jaar geen disciplinaire maatregelen tegen hen zijn genomen;

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De inschrijver moet in de laatste drie boekjaren een omzetcijfer van 55.000 euro hebben gerealiseerd voor activiteiten die rechtstreeks betrekking hebben op de in dit bestek omschreven diensten. Hij voegt bij zijn offerte een verklaring betreffende deze omzet gerealiseerd tijdens de laatste drie boekjaren.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JA
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-29 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
I. BEROEP VOOR DE RAAD VAN STATEEen verzoek tot nietigverklaring van de beslissing moet ingediend worden, aangetekende brief, binnen de zestig dagen vanaf de dag volgend op de dag van het opsturen van de notificatie.Een vordering tot schorsing van de bovenvermelde beslissing kan ook ingediend worden door een akte onderscheiden van het verzoek tot nietigverklaring en dit bij per post aangetekende brief ten laatste de 15de dag vanaf de publicatie, de communicatie of de kennisgeving van de akte al naar gelang het geval.Een verzoekschrift tot voorlopige maatregelen kan ingediend worden, per aangetekende brief, hetzij met het verzoekschrift tot schorsing, hetzij met het verzoekschrift tot nietigverklaring en, in ieder geval, enkel zolang de rechter gevat blijft door een verzoekschrift tot nietigverklaring.II. BEROEP VOOR DE GEWONE RECHTBANKENeen vordering tot schadevergoeding kan bovendien ingediend worden voor de Rechtbank van eerste aanleg, per dagvaarding betekend per deurwaarder, binnen de vijf jaren vanaf de dag volgend op de dag van het opsturen van de notificatie.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Innoviris
Chareroisesteenweg 110, BE-1060 Brussel
Tel: +32 26005072
E-mail: pgharerimana@innoviris.brussels

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-11

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]