Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (zna) Vzw

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (zna) Vzw | Oproep tot aanvraag tot deelneming - ZNA Raamovereenkomst herstellen binnen- en buitenschrijnwerk
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) vzw
Postadres :  Leopoldstraat 26, BE- 2000  Antwerpen
Contactpersoon:  Mevrouw Eva Gezels
Tel:   +32 32708608
E-mail:   eva.gezels@zna.be
Internetadres(sen):   www.zna.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming – ZNA Raamovereenkomst herstellen binnen- en buitenschrijnwerk  
Referentienummer:   2022-1521
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45420000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   ZNA alle sites, www.zna.be te Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
de raamovereenkomst buiten- en binnenschrijnwerk behelst het preventief- en curatief onderhoud van de infrastructuur van de verschillende gebouwen van ZNA, zoals beschreven in hoofdstuk III technische bepalingen.   ZNA zoekt betrouwbare partners die kunnen instaan, in samenwerking met de lokale technische dienst, voor het herstellen van buiten- en binnenschrijnwerk, het één op één vervangen van buiten- en binnenschrijnwerk of beglazing, herstellen of vervangen van vliegenramen, rolluiken of zonwering op alle sites van ZNA excl. Cadix.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De opdracht wordt gegund voor een periode van 12 maanden met maximaal 3 stilzwijgende verlengingen van 12 maanden en dit met een maximale looptijd van 48 maanden.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Geen

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Om de financiële draagkracht van de kandidaat te controleren zal de aanbestedende overheid gebruik maken van de Creditsafe International Score.De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Hierdoor kan een score vergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen. Meer info op https://www.creditsafe.be.Volgende scores zijn mogelijk:Score OmschrijvingScore A: Zeer laag risicoScore B: Laag risicoScore C: Gemiddeld risicoScore D: Hoog risicoScore E: Geen scoreVoor elke kandidaat zal de aanbestedende overheid zelf een Creditsafe rapport opvragen.
Eventuele minimumeisen:
1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient “A, B of C” te zijn.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De kandidaat dient een lijst te bezorgen van de voornaamste soortgelijke werken die gedurende de afgelopen periode van maximaal 3 jaar, met een minimum looptijd van 24 maanden, werden verricht met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. Bij zijn indiening van zijn aanvraag tot deelname bevestigt de kandidaat dat er steeds een contactpersoon op de werf aanwezig zal zijn die “het Nederlands machtig” is en die met anderstaligen op de werf kan communiceren. 3. De kandidaat mag overeenkomstig artikel 69 van de Wet Overheidsopdrachten “geen blijk gegeven hebben van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen tijdens de uitvoering van eerdere overheidsopdrachten.” Dit geldt voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van de betrokken gebeurtenis of, wanneer het een voortdurende inbreuk betreft, vanaf de beëindiging van de inbreuk. ZNA zal dit onder meer beoordelen aan de hand van het evaluatieformulier in Bijlage B. Wanneer een kandidaat gedurende de voorbije 3 jaar een score heeft gekregen die lager is dan 65%, zal dit beschouwd worden als een aanzienlijke of voortdurende tekortkoming. Het staat de inschrijver vrij corrigerende maatregelen te nemen in de zin van artikel 70 van de Wet Overheidsopdrachten. In voorkomend geval dient de inschrijver de aanbestedende overheid, overeenkomstig artikel 70, §3 van de Wet Overheidsopdrachten, op eigen initiatief op de hoogte te brengen van de genomen corrigerende maatregelen.

Eventuele minimumeisen:
1. de kandidaat levert minimaal 3 referenties van een ziekenhuis of zorginstelling “in werking” en dit vergezeld van de gevraagde informatie. De werken betreffen herstellingen uitgevoerd in een operationeel actieve omgeving. De kandidaat legt per referentie een attest van goede uitvoering voor.
2. de kandidaat voegt een verklaring op eer toe dat de contactpersoon op de werf het Nederlands machtig is.
3. geen aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen gedurende een periode van 3 jaar, waarbij de kandidaat minstens geen score lager dan 65% op het daartoe voorziene evaluatieformulier heeft gekregen. Voor kandidaten die nog niet officieel geëvalueerd zijn door ZNA of het evaluatieformulier nog niet hebben ontvangen, geldt dat zij automatisch aan deze minimumeis voldoen.
Vereiste erkenning: De opdrachtnemer dient bij de sluiting van elke deelopdracht erkend te zijn in de categorie D20 (metalen schrijnwerk), de vereiste klasse wordt per deelopdracht bepaald.
Aannemers die niet over een (Belgische) erkenning beschikken dienen de volgende documenten bij hun aanvraag tot deelneming te voegen:
• ofwel een bewijs/ certificaat van inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een andere lidstaat van de Europese Unie, voor zover die erkenning gelijkwaardig is overeenkomstig de voorwaarden gesteld in artikel 4, paragraaf 1 van de Erkenningswet van 20 maart 1991.
Indien dit bewijs elektronisch opgezocht kan worden door de aanbestedende overheid via een gratis toegankelijke elektronische toepassing, vermeldt de kandidaat in zijn aanvraag tot deelneming het betreffende internetadres;
• ofwel – indien de kandidaat niet erkend is op basis van de Belgische wetgeving of de wetgeving van een andere EU-lidstaat – een volledig dossier waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan de erkenningsvereisten van de betrokken werken, in toepassing van artikel 3, §1, 2° van de Erkenningswet.
In de voornoemde twee gevallen maakt de aanbestedende overheid de desbetreffende bewijzen voor advies over aan de erkenningscommissie waarna de bevoegde minister bij positief advies van de commissie een getuigschrift van erkenning aflevert.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-06  10:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2022-09-15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen
Bolivarplaats 20,  BE- 2000  Antwerpen
Tel:   +32 32578011

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]