Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (zna) Vzw

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 24/03/2023

DETAIL

Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (zna) Vzw | Oproep tot aanvraag tot deelneming - ZNA UKJA - Afbraak bestaande voorbouw en bouwen nieuwbouw voorbouw
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) vzw
Postadres :  Leopoldstraat 26, BE- 2000  Antwerpen
Contactpersoon:  Mevrouw Eva Gezels
Tel:   +32 32708608
E-mail:   eva.gezels@zna.be
Internetadres(sen):   www.zna.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Dienst Technische Projecten
Postadres :  Lindendreef 1, BE- 2020  Antwerpen
Contactpersoon:  De heer Aankoop Infrastructuurprojecten
E-mail:   aankoop-infrastructuurprojecten@zna.be
Internetadres(sen):   www.zna.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming – ZNA UKJA – Afbraak bestaande voorbouw en bouwen nieuwbouw voorbouw  
Referentienummer:   2022-1932
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45210000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen, Lindendreef 1 te 2020 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht bestaat uit volgende delen   – Afbraak van bestaande Voorbouw   – Aanleggen van een bioveld   – Nieuwbouw “Voorbouw” – winddicht   – Nieuwbouw van 2 extra “vleugels Karrewiel” – winddicht   – Renovatie ramen en deuren incl. kleine afbraakwerken van 2 bestaande “vleugels Karrewiel” met mogelijkheid tot herhalingsopdracht 4 resterende bestaande vleugels.   De afwerking en technieken worden via apart dossier aanbesteed.   De start der werken is afhankelijk van de voortgang der werken van dossier UKJA 2021-1084   Start is ten vroegste voorzien 1/3/2024 en ten laatste 1/8/2024.   De aannemer dient te starten 75 dagen na bevel van aanvang gegeven door ZNA.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Geen

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Om de financiële draagkracht van de inschrijver te controleren zal de aanbestedende overheid gebruik maken van de Creditsafe International Score.De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Hierdoor kan een score vergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen. Meer info op https://www.creditsafe.be.Volgende scores zijn mogelijk:Score OmschrijvingScore A: Zeer laag risicoScore B: Laag risicoScore C: Gemiddeld risicoScore D: Hoog risicoScore E: Geen scoreVoor elke inschrijver zal de aanbestedende overheid zelf een Creditsafe rapport opvragen.
Eventuele minimumeisen:
1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient “A, B of C” te zijn.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De kandidaat dient een lijst te bezorgen van de voornaamste soortgelijke werken zijnde nieuwbouwprojecten (inclusief de omvang van het werk) die gedurende de afgelopen periode van maximaal 5 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. De kandidaat dient een lijst te bezorgen van werken “aanleggen Beoveld” die de afgelopen periode van maximaal 5 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.3. De projectleider aangesteld voor dit project wordt opgegeven bij het indienen van de aanvraag tot deelneming. De voorstelling van de projectleider gaat vergezeld van documenten die aantonen dat de projectleider de juiste kwalificaties en beroepservaring heeft voor het leiden en coördineren van nieuwbouwprojecten, zowel wat betreft de bouwkundige werken als de technieken, met dezelfde omvang in de afgelopen 5 jaar.De projectleider heeft minimaal 10 jaar relevante ervaring als projectleider.Er dient minimaal één referentieproject te worden opgegeven, vergezeld van een verklaring van de opdrachtgever die de goede uitvoering van de coördinatie-opdracht aantoont van de projectleider, met vermelding van het bedrag van de werken, de omvang, de plaats en het tijdstip waarop ze werd uitgevoerd.4. De aanbesteder verwacht dat aangestelde assistent-projectleiders en werfleiders minimaal 5 jaar relevante ervaring hebben binnen nieuwbouwprojecten met dezelfde omvang. De voorstelling van deze personen wordt opgegeven bij het indienen van de aanvraag tot deelneming en gaan vergezeld van documenten die aantonen dat ze de juiste kwalificaties en beroepservaring hebben.Deze personen hebben minimaal 5 jaar relevante ervaring.5. De kandidaat mag overeenkomstig artikel 69 van de Wet Overheidsopdrachten “geen blijk gegeven hebben van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht”. Dit mag ook niet geleid hebben tot ingebrekestellingen of het nemen van ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere vergelijkbare sancties.” Dit geldt voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van de betrokken gebeurtenis of, wanneer het een voortdurende inbreuk betreft, vanaf de beëindiging van de inbreuk. De aanbesteder kan dit onder meer beoordelen aan de hand van het evaluatieformulier in bijlage. Wanneer een kandidaat gedurende de voorbije 3 jaar een score heeft gekregen die lager is dan 65%, zal dit beschouwd worden als een aanzienlijke of voortdurende tekortkoming. Het staat de kandidaat vrij corrigerende maatregelen te nemen in de zin van artikel 70 van de Wet Overheidsopdrachten. In voorkomend geval dient de kandidaat de aanbesteder, overeenkomstig artikel 70, §3 van de Wet Overheidsopdrachten, op eigen initiatief op de hoogte te brengen van de genomen corrigerende maatregelen.6. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers. De kandidaat heeft de mogelijkheid om met alternatieve bewijsmiddelen aan te tonen dat zij voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.7. Bij zijn indiening van de aanvraag tot deelneming bevestigt de kandidaat dat er steeds een contactpersoon op de werf aanwezig zal zijn die het Nederlands machtig is en die met anderstaligen op de werf kan communiceren. Ook de projectleider dient het Nederlands machtig te zijn.

Eventuele minimumeisen:
1. de kandidaat levert minimaal 3 referenties waarvan bij minstens 1 project spanbeton is gebruikt en 1 project “bouwen op een site in werking met inbreidingsproject (bouwen binnen een bouwblok)” en dit vergezeld van de gevraagde informatie. De kandidaat legt per referentie een attest van goede uitvoering voor. Referenties kunnen gecombineerd worden. De referenties kunnen worden geverifieerd.
2. de kandidaat levert minimaal 1 referentie en dit vergezeld van de gevraagde informatie. De kandidaat legt per referentie een attest van goede uitvoering voor. De referenties kunnen worden geverifieerd.
3. de kandidaat voegt het CV en minimaal één referentieproject toe vergezeld van de gevraagde informatie incl. contactpersoon van het referentieproject.
De projectleider die wordt opgegeven bij de aanvraag tot deelneming, is de projectleider die tijdens de uitvoering zal ingezet worden voor het project. In het geval een vervanging van de projectleider noodzakelijk is, zal de opdrachtgever hiertoe zijn toestemming dienen te verlenen. In alle geval zal tijdens de uitvoering van de opdracht ten allen tijde een projectleider met vergelijkbare ervaring dienen aangesteld te zijn. Dit dient te worden bewezen door de nodige documenten in te dienen bij de opdrachtgever. De projectleider wordt verwacht minstens 2 dagen per week voltijds aanwezig te zijn op de werf.
4. de kandidaat voegt de CV’s toe.
De personen die worden opgegeven bij de aanvraag tot deelneming, zijn de personen die tijdens de uitvoering zullen ingezet worden voor het project. In het geval een vervanging van deze personen noodzakelijk is, zal de opdrachtgever hiertoe zijn toestemming dienen te verlenen. In alle geval zullen tijdens de uitvoering van de opdracht ten allen tijde personen met vergelijkbare ervaring dienen aangesteld te zijn. Dit dient te worden bewezen door de nodige documenten in te dienen bij de opdrachtgever. Van de assistent-projectleider of werfleider zal steeds één persoon permanent aanwezig zijn op de werf.
5. geen aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen t.a.v. de aanbesteder gedurende een periode van 3 jaar en geen score lager dan 65% op het daartoe voorziene evaluatieformulier van de aanbesteder. Voor kandidateb die nog niet officieel geëvalueerd zijn door de aanbesteder, geldt dat zij automatisch aan deze minimumeis voldoen, tenzij op een andere wijze blijkt dat er aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen t.a.v. de aanbesteder waren.
6. de kandidaat voegt een VCA-certificaat of een gelijkwaardig document toe ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
7. de kandidaat voegt een verklaring op eer toe dat de projectleider en de contactpersoon op de werf het Nederlands machtig zijn.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 8

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-28  10:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2023-05-24
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Alle communicatie met betrekking tot de onderhavige opdracht, zoals inhoudelijke vragen over deze overheidsopdracht, verloopt uitsluitend per e-mail gericht aan: aankoop-infrastructuurprojecten@zna.beGelieve in het onderwerp van uw e-mail steeds de titel van het bestek en het besteknummer te noteren.Plaatsbezoek vereist: Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag tot deelneming dient de kandidaat een plaatsbezoek uit te voeren teneinde zich van de toestand te vergewissen en een duidelijk beeld te vormen van de toestand ter plaatse, zodat met alle elementen rekening kan gehouden worden, en deze in zijn aanvraag tot deelneming in rekening te brengen. Er zal een plaatsbezoek georganiseerd worden op • 30/3/2023 van 11u tot 12u• 6/4/2023 van 10u tot 11u• 18/4/2023 van 13u tot 14uVoor deelname aan het plaatsbezoek dient een afspraak gemaakt te worden uiterlijk 3 kalenderdagen voor het plaatsbezoek bij:Contactpersoon: Nathalie BroedersEmail: nathalie.broeders@zna.be Bij voorkeur wordt er slechts 1 plaatsbezoek per kandidaat voorzien. Het plaatsbezoek vindt plaats in de gebouwen van ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen, Lindendreef 1 te 2020 Antwerpen.De kandidaat moet het attest ‘plaatsbezoek’, bijlage ‘B’ toevoegen aan zijn aanvraag tot deelneming. Door het niet toevoegen van dit document kan de aanbesteder de aanvraag tot deelneming onregelmatig verklaren.De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen
Bolivarplaats 20,  BE- 2000  Antwerpen
Tel:   +32 32578011

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-22

Scroll to Top