Hogeschool Gent

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Hogeschool Gent | Raamovereenkomst voor implementatie van en licenties op één geïntegreerd digitaal roosterplatform via SaaS-model
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VOORAANKONDIGING  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Hogeschool Gent
Postadres :  Geraard de Duivelstraat 5, BE- 9000  Gent
Contactpersoon:  Bart De Rouck
Tel:   +32 92433502
E-mail:   bart.derouck@hogent.be
Internetadres(sen):   http://www.hogent.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453575

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor implementatie van en licenties op één geïntegreerd digitaal roosterplatform via SaaS-model  
Referentienummer:   Hogeschool Gent-HOGENT-2022-01-LERPL -F01_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72268000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het ter beschikking stellen van een SAAS cloud gebaseerde roosteromgeving (planning/roosteren/organiseren) voor lessen en andere campus-activiteiten op HOGENT.

HOGENT is op zoek naar een partij voor het leveren en implementeren van SAAS software inclusief onderstaande diensten:
– helpen met ontwerpen van roosterprocessen, gebruik makende van de geleverde SAAS software
– helpen met (technische) parametrisatie ten einde de gewenste roosterprocessen te implementeren in de SAAS software
– het ter beschikking stellen (licentie en cloudhosting) via een SAAS cloud gebaseerde oplossing in een omgeving die voldoet aan hedendaagse standaarden rond informatieveiligheid, privacy (GDPR) en cybersecurity
– naleving van hoogwaardige state-of-the-art SLA (ondersteuning, onderhoud van platform en applicatie –inclusief upgrades en updates; met inbegrip van de correctie van de ontoelaatbare tekortkomingen in de software);
– opleiding, training en documentatie voor de key-users;
– beschikbaar maken van een developers portal met permanent up-to-date informatie over integratiemogelijkheden
– consultancy op afroep van diverse aard
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Campus HOGENT
II.2.4. Beschrijving
De opdracht betreft een raamovereenkomst voor het ter beschikking stellen van een SAAS cloud gebaseerde roosteromgeving (planning/roosteren/organiseren) voor lessen en andere campus-activiteiten op HOGENT.     HOGENT is op zoek naar een partij voor het leveren en implementeren van SAAS software inclusief onderstaande diensten:   – helpen met ontwerpen van roosterprocessen, gebruik makende van de geleverde SAAS software   – helpen met (technische) parametrisaties ten einde de gewenste roosterprocessen te implementeren in de SAAS software   – het ter beschikking stellen (licentie en cloudhosting) via een SAAS cloud gebaseerde oplossing in een omgeving die voldoet aan hedendaagse standaarden rond informatieveiligheid, privacy (GDPR) en cybersecurity   – naleving van hoogwaardige state-of-the-art SLA (ondersteuning, onderhoud van platform en applicatie –inclusief upgrades en updates; met inbegrip van de correctie van de ontoelaatbare tekortkomingen in de software);   – opleiding, training en documentatie voor de key-users;   – beschikbaar maken van een developers portal met permanent up-to-date informatie over integratiemogelijkheden   – consultancy op afroep van diverse aard  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2022-11-02
Einde (dd/mm/jjjj):   2027-06-30
Verlenging mogelijk:   JA
De duur van de Raamovereenkomst overschrijdt noodzakelijk 4 jaar omwille van voorafgaande implementatiefase voor de go-live in voorjaar 2023 en om daarna qua licentieduur synchroon te eindigen met/op einde academiejaar per 30 juni 2027 (om tussentijdse onderbreking van dit bedrijfskritische roostersysteem te vermijden). Startdatum is louter indicatief.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie Bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie Bestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Zie Bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent
Opgeëistenlaan 401A,  BE- 9000  Gent

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent
Opgeëistenlaan 401A,  BE- 9000  Gent

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie Belgische Wet Rechtsbescherming 2013

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent
Opgeëistenlaan 401A,  BE- 9000  Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02