Overheidsopdracht

Infrabel Nv – Procurement, Afdeling I-fba.51

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 29/03/2020

DETAIL

Infrabel Nv – Procurement, Afdeling I-fba.51 | Veiligheidsartikelen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel nv – Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres: Marcelbroodthaers 2 ,BE-1060 Brussel
Tel: +32 5259875
Fax: +32 5253079
E-mail: alexia.vousdoukos@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366872

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Veiligheidsartikelen 
Referentienummer: I-FBA51-81C/0000632941-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 35100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Veiligheidsartikelen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Levering van veiligheidsartikelen : – PBM hoofdbescherming – PBM gehoorbescherming – PBM brillen – PBM ademhalingsbescherming – PBM voor de huid – PBM diverse kledij 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Mogelijke 2 maal van één jaar verlenging 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bijlage “Selectieleidraad”

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bijlage “Selectieleidraad”

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bijlage “Selectieleidraad”

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-27 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-27

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top