Infrabel Nv – Procurement, Afdeling I-fba.51

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 27/07/2022

DETAIL

Infrabel Nv – Procurement, Afdeling I-fba.51 | Raamovereenkomst voor het onderhoud, uitbreidingen en wijzigingen van de Security & CASCO Safety installatie van het Infrabel datacenter te Muizen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Infrabel nv – Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres :  Marcelbroodthaers 2 , BE- 1060  Brussel
E-mail:   tom.vanlint@infrabel.be
Internetadres(sen):   www.infrabel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450196

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het onderhoud, uitbreidingen en wijzigingen van de Security & CASCO Safety installatie van het Infrabel datacenter te Muizen  
Referentienummer:   I-FBA51-0000707730-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50610000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het onderhoud, uitbreidingen en wijzigingen van de
Security & CASCO Safety installatie van het Infrabel datacenter te Muizen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Het maintenance omvat de preventieve (inclusief updates & upgrades) en correctieve onderhoud op alle security installaties (ZITON, GALAXY, COTAG, …) en applicaties (ICAROS, DIGIFORT) 24/7 volgens SLA.   Aanpassingen en kleine uitbreidingen moeten gerealiseerd worden.   Tevens is bepaalde infrastructuur aan vervanging toe:   • Lifecycle: 3 PTZ camera’s   • Lifecycle: V-ALERT. Deze zal vervangen worden met een standard Infrabel oplossing, buiten scope van deze opdracht, die geïntegreerd zal worden in ICAROS via droge contacten.   • Lifecycle: Cotag out of maintenance. De verandering van de security controllers geven de mogelijkheid om te migreren naar DESFIRE technologie voor de toegangscontrole, maar steeds met integratie in het BMS systeem (ICAROS).  
II.2.7. Looptijd
72   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-31  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25