Infrabel Nv – Procurement, Afdeling I-fba.51

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Infrabel Nv – Procurement, Afdeling I-fba.51 | Raamovereenkomst Middelen project ontwikkeling
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Infrabel nv – Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres :  Marcelbroodthaers 2 , BE- 1060  Brussel
E-mail:   catherine.goffin@infrabel.be
Internetadres(sen):   www.infrabel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=447005

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst Middelen project ontwikkeling  
Referentienummer:   I-FBA51-0000704217-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Terbeschikkingstelling van ITͲprofielen die betrokken zijn bij ontwikkelingsprojecten om het process order to cash van Infrabel te ondersteunen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Developer (developer Java Full Stack & developer Front End )  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Terbeschikkingstelling van IT-profielen die betrokken zijn bij ontwikkelingsprojecten om   het process order to cash van Infrabel te ondersteunen.  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Project Management & Analyse (Scrum Master IT Development & Functional anlalyst IT Development)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Terbeschikkingstelling van IT profielen die betrokken zijn bij ontwikkelingsprojecten om   het process order to cash van Infrabel te ondersteunen.  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
(zie selectiedraad)

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-07  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Conseil D’Etat
rue de la Science 33,  BE- 1040  Bruxelles

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Conseil D’Etat
rue de la Science 33,  BE- 1040  Bruxelles

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Conseil D’Etat
rue de la Science 33,  BE- 1040  Bruxelles

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]