Overheidsopdracht

Iñigo, Ignatiaanse Scholen

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 20/02/2020

DETAIL

Iñigo, Ignatiaanse Scholen | Interne verbouwingswerken van sporthal "De Burcht" FASE 1.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: IÑIGO, Ignatiaanse scholen
Postadres: Pontstraat 7,BE-9300 Aalst
Contactpersoon: Erik Kuypers
Tel: +32 53790441
E-mail: erik.kuypers@sjcaalst.be
Internetadres(sen): http://inigo-ignatiaansescholen.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367783

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Interne verbouwingswerken van sporthal “De Burcht” FASE 1. 
Referentienummer: IÑIGO-SJS 003.1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
interne afbraakwerken, ruwbouwwerken, vloerafwerking van de grote sportzaal op het
gelijkvloers
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
Voornaamste plaats van uitvoering: Burchtstraat 339300 Aalst
II.2.4. Beschrijving
interne afbraakwerken, ruwbouwwerken, vloerafwerking van de grote sportzaal op het gelijkvloers 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-06-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-09-01
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-20 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke rechtbank Dendermonde, BE Dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-21

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.

Scroll to Top