Iriscare

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Iriscare | Overheidsopdracht voor diensten - "Uitvoering van de mobiliteitsmaatregel”
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  iriscare
Postadres :  Belliardstraat 71 bus 2, BE- 1040  brussel
Tel:   +32 024356482
E-mail:   jacqueline.yang@iriscare.brussels
Internetadres(sen):   http://www.iriscare.brussels/fr/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454723

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht voor diensten – “Uitvoering van de mobiliteitsmaatregel”  
Referentienummer:   IRISCARE-FACILITY/2022/05/IRISCARE-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79500000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De bedoeling van de opdracht is een externe dienstverlener aan te wijzen die gelast is de abonnementsaanvragen voor de MIVB te beheren die de werkgevers zonder winstoogmerk van de non-profitsectoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest indienen. Hij zal de tussenpersoon zijn tussen de MIVB, de werkgevers en de administraties van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
De Franse Gemeenschapscommissie en de administraties van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie willen beschikken over een dienstverlener als tussenpersoon tussen de werkgevers, de administraties en de MIVB die de MIVB-abonnementsaanvragen van de werknemers uit de non-profitsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan beheren.   Deze opdracht is dus bedoeld de aanvragen en financiële stromen bij één enkele operator te centraliseren.   De operator zal van de administraties en werkgevers de nodige financiële stromen ontvangen om de MIVB-abonnementen te financieren. De werkgevers zullen hem de contactgegevens verstrekken van al hun werknemers voor wie hij bij de MIVB een bestelling zal plaatsen.   Een werkgever komt in aanmerking voor een gratis MIVB-abonnement als hij een door de Franse Gemeenschapscommissie en de administraties van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gesubsidieerde en/of erkende activiteit zonder winstoogmerk uitoefent in de sectoren die in alle ad-hocdecreten en -ordonnanties zijn bepaald. Deze werkgever kan in meerdere activiteitensectoren worden erkend. Dezelfde logica geldt voor de werknemer.   Alle werknemers van de betrokken werkgevers moeten zo kunnen gebruikmaken van dit MIVB-abonnement (ongeveer 20.000 personen).  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De opdracht kan het voorwerp uitmaken van een verlenging van drie maal één jaar, in toepassing van artikel 57 van de wet van 17 juni 2016.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-05  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]