Iriscare

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Iriscare | Overheidsopdracht voor diensten - "Studie naar de opportuniteit van gedeeld gebruik in de non-profitsectoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  iriscare
Postadres :  Belliardstraat 71 bus 2, BE- 1040  brussel
Tel:   +32 024356482
E-mail:   jacqueline.yang@iriscare.brussels
Internetadres(sen):   http://www.iriscare.brussels/fr/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454730

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht voor diensten – “Studie naar de opportuniteit van gedeeld gebruik in de non-profitsectoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”  
Referentienummer:   IRISCARE-FACILITY/2022/06/IRISCARE-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  73000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht is bedoeld om een studie uit te voeren om een stand van zaken op te maken van de huidige initiatieven in de Brusselse non-profitsector en voorstellen te doen om projecten voor gedeeld gebruik uit te voeren die gericht zijn op innovatie in die sectoren.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
De opdracht is bedoeld om een studie uit te voeren om een stand van zaken op te maken van de huidige initiatieven in de Brusselse non-profitsector en voorstellen te doen om projecten voor gedeeld gebruik uit te voeren die gericht zijn op innovatie in die sectoren.  
II.2.7. Looptijd
15   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-05  14:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]