Kanal Stichting

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 22/11/2022

DETAIL

Kanal Stichting | Oproep tot aanvraag tot deelneming - OPDRACHT VOOR DIENSTEN - SOFTWARE VOOR HET BEHEER VAN DE WERKEN, HET BEHEER VAN DE COLLECTIES EN HET BEHEER VAN DE TENTOONSTELLINGEN
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN – OVERHEIDSOPDRACHTEN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Kanal Stichting
Postadres :  Sainctelettesquare 11-12, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  De heer Yves Goldstein
Tel:   +32 24351375
E-mail:   ygoldstein@kanal.brussels
Internetadres(sen):   www.kanal.brussels  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming – OPDRACHT VOOR DIENSTEN – SOFTWARE VOOR HET BEHEER VAN DE WERKEN, HET BEHEER VAN DE COLLECTIES EN HET BEHEER VAN DE TENTOONSTELLINGEN  
Referentienummer:   K-51
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79950000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
KANAL-Centre Pompidou is het nieuwe inter-, pluri- en multidisciplinaire museum voor moderne en hedendaagse kunst en architectuur dat werd opgericht op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Stichting KANAL verzekert er het beheer en de ontwikkeling van in tijdelijk partnerschap met het Centre Pompidou. De KANAL-collectie die momenteel wordt samengesteld, heeft ten doel om de diversiteit en de levendigheid van de hedendaagse kunstscène in België weer te geven. Na uitvoering van de aanzienlijke nodige werkzaamheden zal het museum worden ondergebracht in de gebouwen van de voormalige Citroën-garage langs het Kanaal in Brussel.   De dienst collecties van de Stichting KANAL is nu op zoek naar een softwareoplossing voor de archivering, de bewaring, de documentatie en de online publicatie van de collecties en de planning van de bewegingen van de werken uit de KANAL-collectie (uitlening, restauratie, in en out, reproductie .).   De artistieke dienst van de Stichting KANAL heeft een softwareoplossing nodig voor de planning en de behandeling van de werken voor de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen, die toegang biedt tot gedetailleerde informatie over de werken met het oog op hun presentatie in KANAL.   De Stichting KANAL heeft ook een tool nodig om haar volledige bibliotheek te catalogeren, die bestaat uit uitgaven (diverse media), boeken over kunstenaars, waardevolle archieven en werken. Die database zou een model van de software kunnen zijn, maar mag niet interfereren met de inventaris van de werken. Dit is momenteel geen prioriteit en moet worden beschouwd als een optie, maar we zouden deze module in de toekomst willen kunnen linken aan de webinterface voor het publiek.   De grootste uitdaging bestaat er met andere woorden in om een softwareoplossing aan te bieden die niet alleen geschikt is voor het beheer van de collecties, maar ook voor het beheer van de tijdelijke tentoonstellingen van de Stichting KANAL en het creëren van een interoperabiliteitslink tussen beide domeinen, aangezien de werken uit de collectie ook tijdens tijdelijke tentoonstellingen zullen kunnen worden voorgesteld.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-01-12  13:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-11-22

Scroll to Top