Karel De Grote Hogeschool Vzw

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 24/09/2022

DETAIL

Karel De Grote Hogeschool Vzw | Raamovereenkomst voor Ondersteuning van de migratie, implementatie en onderhoud van Dynamics 365 F&O
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Karel de Grote Hogeschool VZW
Postadres :  Brusselstraat 45, BE- 2018  Antwerpen
Tel:   +32 5022751
E-mail:   Overheidsopdrachten@kdg.be
Internetadres(sen):   http://kdg.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459029

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor Ondersteuning van de migratie, implementatie en onderhoud van Dynamics 365 F&O  
Referentienummer:   Karel de Grote-Hogeschool VZW-ICT_2022_010_REV1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72200000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
KdG wenst een raamovereenkomst op te zetten met een dienstverlener voor de volgende activiteiten opgedeeld in een vast en 2 voorwaardelijke delen:
Vast deel: de implementatie van de D365 F&O oplossing voor de domeinen financiën, aankoop, financieel beheer, studentenfacturatie en management rapportering, op basis van de functionaliteiten die in het huidige AX 2012 platform aanwezig zijn.
Voorwaardelijk deel 1: de verdere optimalisatie na de initiële implementatie van het systeem en de periferie.
Voorwaardelijk deel 2: het onderhoud van het voorgenoemde systeem gedurende de verdere looptijd van het contract.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE, BE2, BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
KdG wenst een raamovereenkomst op te zetten met een dienstverlener voor de volgende activiteiten opgedeeld in een vast en 2 voorwaardelijke delen:   Vast deel: de implementatie van de D365 F&O oplossing voor de domeinen financiën, aankoop, financieel beheer, studentenfacturatie en management rapportering, op basis van de functionaliteiten die in het huidige AX 2012 platform aanwezig zijn.   Voorwaardelijk deel 1: de verdere optimalisatie na de initiële implementatie van het systeem en de periferie.   Voorwaardelijk deel 2: het onderhoud van het voorgenoemde systeem gedurende de verdere looptijd van het contract.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
9 verlengingen van 12 maanden  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-24  00:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Bolivarplaats 20,  BE- 2000  Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]