Katholieke Basisscholen Kortrijk Vzw

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 08/04/2019

DETAIL

Katholieke Basisscholen Kortrijk Vzw | Heraanleg speelplaats Basisschool Sint-Paulus Kortrijk
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Katholieke Basisscholen Kortrijk vzw
Postadres: Plein 9,BE-8500 Kortrijk
Contactpersoon: Rita Vanthournoudt
Tel: +32 56213210
E-mail: rita.vanthournoudt@telenet.be
Internetadres(sen): www.kbkscholen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338311

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Heraanleg speelplaats Basisschool Sint-Paulus Kortrijk 
Referentienummer: KBK-ARA269 2019-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232454
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bestaande speelplaats (betontegels en gras) worden heraangelegd tot een avontuurlijk speelterrein met speeltoestellen; met aanleg van regenwateropvang 5 x 20000 liter en infiltratiebekken en gedeeltelijke heraanleg van afwatering.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: Burgemeester Felix de Bethunelaan 1 8500 Kortrijk
II.2.4. Beschrijving
aanleg speelplaats met speeltoestellen, aanleg regewateropvang (5 x20000l liter) , afwateringsaanpassing 
II.2.7. Looptijd
140 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek
Eventuele minimumeisen:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: C1, C2

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestek

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.6 Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-02 08:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Kamer van koophandel Kortrijk
President Kennedylaan 9 A Kortrijk, BE-8500 Kortrijk

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
kamer van koophandel
President Kennedylaan 9 A , BE-8500 Kortrijk

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Kamer van koophandel
President Kennedylaan 9 A, BE-8500 Kortrijk

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-09

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]