Kerkfabriek St. Gangulphus

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 10/04/2019

DETAIL

Kerkfabriek St. Gangulphus | St. Gangulfuskerk, Ronsele: renovatie dak natuurleien
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Kerkfabriek St. Gangulphus
Postadres: Stoktevijver 19a,BE-9932 Ronsele
E-mail: veca.cc@telenet.be
Internetadres(sen): https://www.kerknet.be/parochie-st-gangulphus-ronsele/contact https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338803

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Architectenbureau Serck bv. bvba
Postadres: Visserij 19,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Lieselotte Van de Capelle
Tel: +32 92233108
E-mail: info@thomasserck.be
Internetadres(sen): http://www.thomasserck.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338803

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
St. Gangulfuskerk, Ronsele: renovatie dak natuurleien 
Referentienummer: A|S-17.05 Ronsele-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45454100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Partiële restauratie van de dakbedekking in natuurleien van de St. Gangulfuskerk te Ronsele
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
II.2.4. Beschrijving
Partiële restauratie van de dakbedekking in natuurleien van de Sint-Gangulfuskerk te Ronsele (Lievegem). 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-06-10
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-16 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-11