Kortemark

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Kortemark | Afsluiten van verzekeringscontracten voor gemeente, OCMW en centraal kerkbestuur Kortemark.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Kortemark
Postadres :  Stationsstraat 68, BE- 8610  Kortemark
Tel:   +32 51269216
E-mail:   sara.demeyer@kortemark.be
Internetadres(sen):   http://www.kortemark.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454355

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afsluiten van verzekeringscontracten voor gemeente, OCMW en centraal kerkbestuur Kortemark.  
Referentienummer:   Kortemark-KOR-003-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  66500000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Afsluiten van de volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële Schade, Verzekeringen Aansprakelijkheid, Verzekeringen Auto voor de gemeente Kortemark, OCMW Kortemark, Centraal Kerkbestuur Kortemark
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Personenverzekering  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kortemark
II.2.4. Beschrijving
Personenverzekering  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Stilzwijgende verlenging  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Materiële schade  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kortemark
II.2.4. Beschrijving
Materiële schade  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Stilzwijgende verlenging  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Aansprakelijkheidsverzekering  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kortemark
II.2.4. Beschrijving
Aansprakelijkheidsverzekering  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Stilzwijgende verlenging  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Verzekeringen auto  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kortemark
II.2.4. Beschrijving
Verzekeringen auto  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Stilzwijgende verlenging  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-01  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van Staten,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van Staten,  BE- 1040  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van Staten,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01