Leefmilieu Brussel

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 09/04/2019

DETAIL

Leefmilieu Brussel | Contract voor de doorlopende vernieuwing van de permanente tentoonstelling - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN – OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming:  Leefmilieu Brussel
Postadres: Havenlaan 86C/3000,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: De heer Christophe Vermonden
Tel: +32 27757897
E-mail: cvermonden@environnement.brussels
Internetadres(sen): www.leefmilieu.brussels 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Contract voor de doorlopende vernieuwing van de permanente tentoonstelling – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019A0105
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79950000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: BELEXPO, Leefmilieu Brussel
II.2.4. Beschrijving
Sinds mei 2018 beheert Leefmilieu Brussel een permanente tentoonstelling over de milieu-uitdagingen in de stad. Deze zeer interactieve tentoonstelling omvat 10 thematische wijken en ontwikkelt een aansluitend parcours voor jongeren van 9 tot 14 jaar (voornamelijk klassen) en gezinnen.  De bezoekers krijgen een armband waarmee ze de resultaten van hun opdrachten kunnen vastleggen: overlast verminderen, naar de stad van de toekomst fietsen, groente kweken, een beroep kiezen, de kwaliteit van een woning verbeteren, producten en diensten kiezen, een project in de school of de buurt ontwikkelen. Aan de hand van de gegevens die door de armband worden geregistreerd, kunnen de bezoekers ook terugkeren naar hun parcours wanneer ze de website van de tentoonstelling bezoeken. Er zijn ook klassieke voorzieningen (borden, manuele interactieve tools, enz.), zodat de bezoekers niet altijd naar schermen moeten kijken. Leraren en klassen hebben meegewerkt aan een aantal artistieke realisaties en hebben bijgedragen aan de didactische vertaling en de verificatie van de inhoud van de borden, de interactieve tools, enz. De tentoonstelling bestrijkt een oppervlakte van ongeveer 700 m2. Het budget voor zijn ontwerp en uitvoering bedroeg circa 3 miljoen euro.  De capaciteit bedraagt om en nabij 100 personen per halve dag. Tussen september en februari werden meer dan 12.000 bezoekers verwelkomd, waaronder 400 schoolgroepen. Deze opdracht betreft de verbetering van het parcours, het ontwerp van nieuwe animaties, de vernieuwing van de inhoud en zijn installatie, om de aanbestedende overheid in staat te stellen de pedagogische kwaliteit en het actuele karakter van de tentoonstelling te garanderen. Deze opdracht is een opdracht voor diensten met leveringen en werken. Ze heeft betrekking op de volgende onderdelen:   Museografisch en scenografisch ontwerp, studies en plannen  Realisatie van digitale en mechanische interactieve presentaties  Audiovisuele producties  Grafisch ontwerp, iconografisch onderzoek en drukwerk  Inrichting Leefmilieu Brussel Milieu overweegt bijvoorbeeld:  – De vervanging van digitale interactieve presentaties over consumptie en hun integratie op de website van de tentoonstelling – De vernieuwing van de film bij de uitgang en de toevoeging van een evaluatie- en mobilisatiemechanisme voor de jonge bezoekers – De transformatie van een aan groene ruimten gewijde wijk,  – De actualisering van de iconografie en de soundtracks voor de wijk ‘dromen van de stad’ Conform artikel 89, § 1, 1° (Sociale diensten en andere specifieke diensten) van de wet van 17 juni 2016 wordt de opdracht toegekend via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Deze opdracht zal worden gegund met een raamovereenkomst met één enkele ondernemer en de op deze raamovereenkomst gebaseerde opdrachten worden aan deze deelnemer gegund binnen de grenzen van de daarin gestelde voorwaarden. De aanbestedende overheid kan zo nodig de ondernemer die aan de raamovereenkomst deelneemt schriftelijk raadplegen om hem te vragen zijn offerte aan te vullen. De opdracht zal een duur van 4 jaar hebben. Het geraamde budget is 400.000 tot 500.000 euro voor het eerste jaar, en 200.000 tot 300.000 euro voor de volgende jaren. De diensten zullen worden geleverd naargelang de behoeften van de aanbestedende overheid. Informatievergadering: Op 24 april organiseert Leefmilieu Brussel van 12 tot 15 uur een informatiesessie voor alle geïnteresseerde inschrijvers. Een rondleiding door de installaties is gepland tijdens de sessie. Op het programma:  – context en voorwerp van de opdracht,  – voorwaarden en modaliteiten van de raamovereenkomst – bezoek aan de installaties en ontdekking van het parcours – voorlopige kalender – vragen & antwoorden De opdrach.(zie opdrachtdocumenten) 

AFDELING IV. PROCEDURE
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-08