Overheidsopdracht

Leefmilieu Brussel

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 14/01/2020

DETAIL

Leefmilieu Brussel | Uitnodiging tot indienen offerte - Studie efficiëntiepotentieel inzake verwarming en koeling in het BHG. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN – OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming:  Leefmilieu Brussel
Postadres: Havenlaan 86C/3000,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Marianne Squilbin
Tel: +32 25634213
E-mail: msquilbin@environnement.brussels
Internetadres(sen): www.leefmilieu.brussels 

I.3. Communicatie

Officiële benaming:  Leefmilieu Brussel
Postadres: Havenlaan 86C/3000,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: De heer François Lejeune
Tel: +32 27757939
E-mail: flejeune@environnement.brussels
Internetadres(sen): www.leefmilieu.brussels 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Studie efficiëntiepotentieel inzake verwarming en koeling in het BHG. – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019F0409
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 75100000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel
II.2.4. Beschrijving
 Op 25 oktober 2012 heeft de Europese Unie richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie goedgekeurd.  Deze richtlijn creëert een gemeenschappelijk kader van maatregelen om de energie-efficiëntie in de Unie te bevorderen met de bedoeling de energie-efficiëntie tegen 2020 met 20 % te verhogen en de weg te effenen voor nieuwe energie-efficiëntieverbeteringen na deze datum. In december 2018 heeft de richtlijn 2018/2002 (die richtlijn 2012/27 wijzigt) dit gemeenschappelijke kader versterkt door de bepaling van een doelstelling van 32,5% tegen 2030.  Het is in deze context dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn potentieel en de maatregelen voor verwarmings- en koelingsefficiëntie bepaalt. Deze studie ligt in lijn van de omzetting van het artikel 14, § 1 en 3 en van de bijlagen VIII en IX gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening 2019/826 van 4 maart 2019, eisen waaraan de werkzaamheden van de dienstverlener moeten bijdragen.  Een studie (uitvoering van een studie met betrekking tot efficiëntiepotentieel inzake verwarming en koeling in het BHG) werd in 2015 in hetzelfde kader uitgevoerd. De huidige studie zal daarom bestaan uit een update van die eerste studie. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-07 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-15

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top