Overheidsopdracht

Limburg.net

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 30/03/2020

DETAIL

Limburg.net | Projectleider inrichting en opstart educatief bezoekerscentrum.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Limburg.net
Postadres: Gouverneur Verwilghensingel 32,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Michel Duijsters
Tel: +32 11288989
E-mail: michel.duijsters@limburg.net
Internetadres(sen): http://www.limburg.net https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371361

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Projectleider inrichting en opstart educatief bezoekerscentrum. 
Referentienummer: Limburg.net-AK05c_200311_projectleider bezoekerscentrum-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Samen met Limburg.net wil Bionerga nv op de site van de nieuwe biostoomcentrale een educatief bezoekerscentrum inrichten. Dit bezoekerscentrum richt zich zowel op bezoekers van alle leeftijden en wil informatie geven over het circulaire traject van afval. Hierbij moet zowel een binnenruimte als een tuin volledig ingericht en aangekleed worden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
II.2.4. Beschrijving
Projectleider educatief bezoekerscentrum 
II.2.7. Looptijd
4 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-27 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State of rechtbank van eerste aanleg
Wetenschapsstraat 60, BE-1000 Brussel
Tel: +32 5555555
Fax: +32 4444444

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Limburg.net
Gouverneur Verwilghensingel 32, BE-3500 Hasselt
E-mail: michel.duijsters@limburg.net
Internetadres(sen): www.limburg.net

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State of rechtbank van eerste aanleg
Wetenschapsstraat 60, BE-1000 Brussel
Tel: +32 5555555
Fax: +32 4444444

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-31

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top