Log’iris S.a..

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 05/04/2019

DETAIL

Log’iris S.a.. | Aanwijzing van een ontwerper. Architectuur en engineeringopdrachten met optie EPB Renovatie van 3 gebouwen te 1040 Brussel, Haernestraat 204-206-208.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: LOG’IRIS S.A.
Postadres: Hippolyte RolinPromenade , 1,BE-1040 Brussel
Contactpersoon: Mevr Sophie Paridaens
Tel: +32 27380736
E-mail: SParidaens@sisp.irisnet.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337870 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338128

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanwijzing van een ontwerper. Architectuur en engineeringopdrachten met optie EPB Renovatie van 3 gebouwen te 1040 Brussel, Haernestraat 204-206-208. 
Referentienummer: Log’Iris-2270/2018/01/01 bis Haerne 204-206-208-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Volledige opdracht inzake de studie en de opvolging van de werken voor de renovatie van 3 appartementsgebouwen van sociale woningen, Haernestraat 204, 206 en 208 te 1040 Etterbeek met inachtneming van een duurzame en ecologische visie en aanpak.
Volledige renovatie, met verbouwing van de zolders, in de mate van mogelijk; met vervanging van de vensterkozijnen en totale renovatie van de daken.
De opdracht verdeelt zich als volgt :
1 vast deel bestaande uit 2 onderdelen en 2 voorwaardelijke delen van de opdracht:
Voor details : zie document « Model Aankondiging van een opdracht » in bijlage.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Haernestraat 204-206-208 te 1040 Brussel
II.2.4. Beschrijving
Zie Punt II.1.4.  De opdracht is gericht op de aanwijzing van een ontwerper die belast wordt met de volledige opdracht betreffende de studie en de opvolging van de werken voor de renovatie van 3 appartementsgebouwen van sociale woningen, Haernestraat 204, 206 en 208 te 1040 Etterbeek met inachtneming van een duurzame en ecologische visie. Het budget van de werken van de Haernestraat 206 te 1040 Brussel beloopt 1.835.910,22 euro, excl. BTW, honoraria, aansluitingskosten openbare nutsmaatschappijen en andere diverse kosten. Het budget van de werken van de Haernestraat 204 te 1040 Brussel wordt geraamd aan 1.015.920,00euro, excl. BTW, honoraria, aansluitingskosten openbare nutsmaatschappijen en andere diverse kosten. Het budget van de werken van de Haernestraat 208 te 1040 Brussel wordt geraamd aan 1.015.920,00euro, excl. BTW, honoraria, aansluitingskosten openbare nutsmaatschappijen en andere diverse kosten. De renovatie van de bestaande gebouwen is als lichte renovatie gewenst. Als de zolders verbouwbaar zijn, om de woonruimtes te vergroten, zullen dezen als zware renovatie beschouwd zijn. Voor deze opdracht wenst de aanbestedende dienst een multidisciplinair team aan te stellen bestaande uit een architect, een ingenieur stabiliteit en een ingenieur bijzondere technieken. De aanbestedende overheid wenst een rechtstreekse contractuele relatie te hebben met een multidisciplinair team dat bestaat uit een architect en een ingenieur stabiliteit, een ingenieur bijzondere technieken en een EPB-adviseur als de verplichte optie wordt gelicht. In de veronderstelling dat het specifieke personeel dat nodig is om alle geplande opdrachten uit te voeren zich niet binnen eenzelfde professionele structuur bevindt, wordt een deelnemersteam gevormd door een combinatie van ondernemers. De verschillende natuurlijke of rechtspersonen die deze combinatie vormen, handelen gezamenlijk namens de combinatie. De architect vertegenwoordigt de combinatie ten opzichte van de aanbestedende overheid en is belast met de coördinatie van de studies en van de prestaties van de andere leden van de vereniging.  Elk lid van de combinatie van ondernemers ondertekent de kandidatuur. Voor details : zie document « Model Aankondiging van een opdracht » in bijlage. 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Onverminderd de toepassing van artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 mogen de kandidaten zich niet in één van de in de artikelen 67 t/m 69 van de wet van 17 juni 2016 bedoelde uitsluitingsgronden bevinden.De kandidaten vullen het UEA-document in (Uniform Europees Aanbestedingsdocument)(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=FR)Door de ondertekening van het UEA verklaart de kandidaat:? op erewoord in het bezit te zijn van de onderstaande documenten of zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid binnen een termijn van 10 dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de kandidaat in aanmerking komt voor de selectie). De kandidaten voegen bij hun aanvraag tot deelneming :Voor het bureau of elk lid van de combinatie van ondernemers:A/ Naleving van art. 68 van de wet van 17 juni 2016 en van art. 62 van het koninklijk besluit van 18 april 2017:De kandidaat die geen personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegt bij zijn deelnemingsaanvraag een verklaring op eer waaruit dat feit blijkt.De kandidaat die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 moet bij zijn deelnemingsaanvraag een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid niet bijvoegen waaruit blijkt dat hij voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen. Inderdaad, de aanbesteder zal direct de situatie van de kandidaat i.v.m. verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen nakijken door elektronische middelen.De kandidaat die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt dat niet hierboven wordt bedoeld, sluit een attest in dat werd uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid en dat bevestigt dat de kandidaat voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.Het attest heeft betrekking op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen.B/ Naleving van art. 68 van de wet van 17 juni 2016 en van art. 63 van het koninklijk besluit van 18 april 2017:De kandidaat moet voldaan aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste ontvangstdatum van de deelnemingsaanvragen.Belgische kandidaten moeten een door de FOD Financiën uitgereikt attest voorleggen.De aanbesteder zal de situatie van de kandidaat nagaan i.v.m. betaling van zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen.C/ De eventuele corrigerende maatregelen bedoeld in art. 70 van de wet van 17 juni 2016 Door de ondertekening van het UEA verklaart de kandidaat:D/ Bewijs van afwezigheid van faillissement Voor elk teamlid (rechtspersoon), een door de bevoegde instantie van het betreffende land afgeleverd bewijs dat aantoont dat de kandidaat of inschrijver niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, er voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen.E/ StrafregisterVoor elk teamlid (rechtspersoon): Uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het betreffende land.De statuten en vennootschapsakten waarin alle leden worden aangesteld met een beslissingsbevoegdheid binnen elke rechtspersoon die deel uitmaakt van de combinatie, worden meegedeeld.Voor einde artikel : zie document « Model Aankondiging van een opdracht » in bijlage

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De kandidaten vullen afdeling A.2 van deel IV van het UEA in (voor titel 1.1), alsook afdeling C.6 van deel IV (voor de titels 1.2, 1.3, 1.4) en afdeling C.1) b) van deel IV voor de technische referenties (2).Door de ondertekening van het UEA verklaart de kandidaat:? op erewoord in het bezit te zijn van de onderstaande documenten of zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid binnen een termijn van 10 dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de kandidaat in aanmerking komt voor de selectie). De kandidaten voegen bij hun aanvraag tot deelneming:1.TITELS1. Afschrift van de titels 1.1 Voor de architect: Mededeling van het inschrijvingsnummer op de tabel van de Orde van Architecten van de provincie waar hij verblijft of, voor de ingezetenen van de Lidstaten van de Europese Unie of uit een ander land dat deel uitmaakt van het akkoord betreffende de EER, een verklaring op eer het beroep van architect in het buitenland uit te oefenen en te zullen overgaan tot de aflegging van een voorafgaande verklaring bij de Nationale Raad van de Orde van Architecten.1.2 Voor de ingenieur stabiliteit:Naleving van de wet van 11/09/1933 op de bescherming van de titels van hoger onderwijs: een kopie van de onderwijskwalificaties van de natuurlijke persoon die belast wordt met de opdracht, die zijn hoedanigheid van burgerlijk ingenieur in de bouw of burgerlijk ingenieur-architect aantonen. De natuurlijke persoon die belast wordt met de opdracht, zal moeten beschikken over een titel tijdens de uitvoering van de opdracht die hem in staat stelt de ingenieur-adviseur of het ingenieursadviesbureau dat (die) zich kandidaat stelt (stellen), aan te stellen.1.3 Voor de ingenieur bijzondere technieken : Naleving van de wet van 11/09/1933 op de bescherming van de titels van hoger onderwijs: een kopie van de studietitels van de natuurlijke persoon die belast wordt met de opdracht, die zijn hoedanigheid van burgerlijk ingenieur in elektromechanica of in elektriciteit of van burgerlijk ingenieur in de bouw of van burgerlijk ingenieur architect of van industrieel ingenieur en/of bezit van een masterdiploma in de industriële wetenschappen met de optie bouw, elektromechanica of elektriciteit aantoont. De natuurlijke persoon die belast wordt met de opdracht, zal moeten beschikken over een titel tijdens de uitvoering van de opdracht die hem in staat stelt de ingenieur-adviseur of het ingenieursadviesbureau dat (die) zich kandidaat stelt (stellen), aan te stellen.1.4 Voor de EPB-adviseur: Naleving van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10/10/2013 betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs: een kopie van de kennisgeving van de erkenning voor de uitoefening van de opdracht van EPB-adviseur, overeenkomstig het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10/10/2013 betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs die werd afgeleverd door Leefmilieu Brussel. 2. VakbekwaamheidDe ontwerper moet het bewijs leveren van zijn vermogen om de opdracht tot een goed einde te brengen door voorlegging van :Voor details : zie document « Model Aankondiging van een opdracht » in bijlage.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JA
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-06 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Voor meer details voor punten II.1.4); II.2.9); III.1.1); III.1.3) : zie evenaardige punten in het document « Model Aankondiging van een opdracht » in bijlage

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN BRUSSEL
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel
E-mail: info@just.fgov.be
Internetadres(sen): https://justice.belgium.be/fr

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-04