Middelkerke

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 24/03/2023

DETAIL

Middelkerke | Leveren en plaatsen van kerstverlichting gedurende de dienstjaren 2023-2027
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Middelkerke
Postadres :  Spermaliestraat 1, BE- 8430  Middelkerke
Contactpersoon:  Bram Opstaele
Tel:   +32 59313016
E-mail:   bram.opstaele@middelkerke.be
Internetadres(sen):   http://www.middelkerke.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476858

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
leveren en plaatsen van kerstverlichting gedurende de dienstjaren 2023-2027  
Referentienummer:   Middelkerke-2023/AN/0001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71318100
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het gemeentebestuur Middelkerke wenst een firma aan te stellen voor het conceptueel bedenken en uitvoeren van nieuwe feestverlichting over het volledige grondgebied en dit voor 5 eindejaarsperiodes 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 en 2027-2028.
De opdracht omvat zowel het plaatsen, vernieuwen, onderhouden, wegnemen, opslaan en huren van deze kerstverlichting.
In eerste fase gaat het bestuur op zoek naar geschikte kandidaten die mogen deelnemen aan deze opdracht. In een volgende fase (onderhandelingsfase) wordt in een gunningsleidraad meer info gegeven over de aard van kerstverlichting, de sfeer en beleving die wordt beoogd door het gemeentebestuur.
Aan de kandidaten zal tijdens bovenvermelde, volgende fase gevraagd worden om binnen een vooropgesteld budget een zo kwalitatief mogelijk voorstel in te dienen.
Het betreft een opdracht tegen globale prijs per jaar en het jaarlijks budget bedraagt € 170.000 (BTW incl.).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE255
Voornaamste plaats van uitvoering:   grondgebied gemeente Middelkerke en deelgemeenten
II.2.4. Beschrijving
Het gemeentebestuur Middelkerke wenst een firma aan te stellen voor het conceptueel bedenken en uitvoeren van nieuwe feestverlichting over het volledige grondgebied en dit voor 5 eindejaarsperiodes 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 en 2027-2028.   De opdracht omvat zowel het plaatsen, vernieuwen, onderhouden, wegnemen, opslaan en huren van deze kerstverlichting.   In eerste fase gaat het bestuur op zoek naar geschikte kandidaten die mogen deelnemen aan deze opdracht. In een volgende fase (onderhandelingsfase) wordt in een gunningsleidraad meer info gegeven over de aard van kerstverlichting, de sfeer en beleving die wordt beoogd door het gemeentebestuur.   Aan de kandidaten zal tijdens bovenvermelde, volgende fase gevraagd worden om binnen een vooropgesteld budget een zo kwalitatief mogelijk voorstel in te dienen.   Het betreft een opdracht tegen globale prijs per jaar en het jaarlijks budget bedraagt € 170.000 (BTW incl.).  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-11-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2028-01-31
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
nihil

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
nihil

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
nihil

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-17  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-06-22

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 37,  BE- 1040  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 37,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-22

Scroll to Top