Mrmp-s/s – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Support Syste

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 05/02/2023

DETAIL

Mrmp-s/s – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Support Syste | Meerjarige overeenkomst 2023-2024 voor de organisatie van evenementen in het kader van het EU voorzitterschap 2024
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  MRMP-S/S – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Support Systems – Ondersectie Support Services
Postadres :  Eversestraat, 1 – BOX 29, BE- 1140  Evere
Contactpersoon:  eddy quintelier
Tel:   +32 24415480
E-mail:   mrmp-s-s@mil.be
Internetadres(sen):   https://www.mil.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=472206

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Meerjarige overeenkomst 2023-2024 voor de organisatie van evenementen in het kader van het EU voorzitterschap 2024  
Referentienummer:   MRMP-S/S-23SS529-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79952000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Meerjarige overeenkomst 2023-2024 voor de organisatie van evenementen in het kader van het EU voorzitterschap 2024
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
zie bestek  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-06-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2024-08-31
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-03-13  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
zie bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-02-06

Scroll to Top