Nationale Bank Van België

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 25/03/2023

DETAIL

Nationale Bank Van België | Aankoop en onderhoud van een multi-operator ASTRID, GSM, 4G en 5G dekkingsoplossing en een kritische missie communicatieoplossing en installatie van een redundante hostingruimte
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Nationale Bank van België
Postadres :  de Berlaimontlaan 14, BE- 1000  Brussel
E-mail:   caa@nbb.be
Internetadres(sen):   www.nbb.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476516

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop en onderhoud van een multi-operator ASTRID, GSM, 4G en 5G dekkingsoplossing en een kritische missie communicatieoplossing en installatie van een redundante hostingruimte  
Referentienummer:   NBB-2023-3005-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  64210000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop en onderhoud van een multi-operator ASTRID, GSM, 4G en 5G dekkingsoplossing en een kritische missie communicatieoplossing en installatie van een redundante hostingruimte
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Studie, RF-ontwerp, RF-validatie, installatie, inbedrijfstelling, monitoring, onderhoud, ondersteuning en aankoop van een multi-operator ASTRID, GSM, 4G en 5G dekkingsoplossing  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Asse
II.2.4. Beschrijving
Studie, RF-ontwerp, RF-validatie, installatie, inbedrijfstelling, monitoring, onderhoud, ondersteuning en aankoop van een multi-operator ASTRID, GSM, 4G en 5G dekkingsoplossing  
II.2.7. Looptijd
96   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Max. 2 X 1 jaar  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Studie, ontwerp, validatie, installatie, inbedrijfstelling, monitoring, onderhoud, ondersteuning en aankoop van een kritische missie communicatieoplossing en de installatie van een volledig gescheiden  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Asse
II.2.4. Beschrijving
Studie, ontwerp, validatie, installatie, inbedrijfstelling, monitoring, onderhoud, ondersteuning en aankoop van een kritische missie communicatieoplossing en de installatie van een volledig gescheiden redundante hostingzone bestemd voor de perceel 2-oplossing, binnen de datacenters van de Bank op de site aan Relegemsestraat 17, 1731 Asse  
II.2.7. Looptijd
96   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Max. 2 X 1 jaar  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
1) Een verklaring dat de kandidaat niet onder de uitsluitingsgronden valt van artikelen 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten zoals verder uitgevoerd door de artikelen 61 tot en met 64 van het KB van 18 april 2017. 2) Het bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het handelsregister of een equivalent register voor de buitenlandse firma’s.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De jaarrekening (balans en resultatenrekening) en andere hierbij neer te leggen documenten betreffende de drie laatste afgesloten boekjaren, uitgezonderd voor de ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank van België.
Eventuele minimumeisen:
Volgende ratio’s zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken: Criterium 1: solvabiliteit (> 20%), Criterium 2: liquiditeit in ruime zin (> 1), Criterium 3: eigen vermogen (positief), Criterium 4: bedrijfskapitaal netto (positief), Criterium 5: overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves). De firma’s waarvan niet elk van de drie laatste jaarrekeningen aan minstens 2 van deze ratio’s voldoet, zullen van ambtswege niet geselecteerd worden.
Zie ook: www.nbb.be > Over de Nationale Bank > Overheidsopdrachten > Links en documenten

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Perceel 11. Een door ASTRID gecertificeerde partner zijn: bewijs dat de kandidaat een door ASTRID gecertificeerde partner is.2. Lijst met referenties van ASTRID indoorinstallaties van type 2 of type 3 gedurende de laatste drie jaar.3. Lijst met referenties van 4G-installaties voor binnenhuisdekking in de afgelopen drie jaar.Perceel 2:1. Lijst met referenties van installaties van een Mission Critical Communication Solution met ASTRID integratie in de afgelopen drie jaar.2. Lijst met referenties van installaties van een lokale Mission Critical Communication Solution (on-premise) in de afgelopen drie jaar. De referenties betreffen een volledig on-site geïnstalleerde oplossing zonder gebruik van cloud-diensten.3. Lijst met referenties van installaties van een mission-critical communicatieoplossing en GPS-tracering met grensoverschrijdend gebruik in Europa in de afgelopen drie jaar.

Eventuele minimumeisen:
Perceel 1:
1.Kopie van deze certificering.
2. Minimaal drie referenties.
3. Minimaal drie referenties.
Perceel 2:
1. Minimaal 2 referenties.
2. Minimaal 2 referenties.
3. Minimaal 2 referenties.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-24  17:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
1) In deel IV van het UEA m.b.t. de selectiecriteria moeten precieze inlichtingen worden opgegeven door middel van het invullen van de afdelingen A tot C.2) De aanbesteder laat toe om substantiële onregelmatigheden te regulariseren vóór de aanvang van de onderhandelingen.3) Kandidaten uit derde landen buiten de EER kunnen slechts een aanvraag tot deelneming indienen indien zij een beroep kunnen doen op een internationaal verdrag zoals de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) die werd gesloten in het kader van de WHO. In die gevallen dienen zij een verklaring toe te voegen met een verduidelijking van de wettelijke basis op grond waarvan zij aan de opdracht deelnemen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349470
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-23

Scroll to Top