Overheidsopdracht

Nationale Loterij N.v. Van Publiek Recht

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 22/12/2019

DETAIL

Nationale Loterij N.v. Van Publiek Recht | LOGISTIEK & TRANSPORT VAN PROMOTIE- EN VISIBILITEITSMATERIAAL
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Postadres: Belliardstraat 25-33,BE-1040 Brussel
Tel: +32 22384965
E-mail: gert.vandendries@nationale-loterij.be
Internetadres(sen): www.loterie-nationale.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349042

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
LOGISTIEK & TRANSPORT VAN PROMOTIE- EN VISIBILITEITSMATERIAAL 
Referentienummer: LN-FIN/PRO/2019/70-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 60161000BC21, UB08, GB02, GB03, FE02
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De huidige opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst met [twee] ondernemingen m.b.t. de aanvoer- en retourstroom van promotie- en visibiliteitsmateriaal naar een groot aantal touchpoints in België, waaronder naar de verkooppunten van de Nationale Loterij, bij culturele festivals, muziekfestivals, beurzen, filmevenementen, aan zakenrelaties, enzovoort.
Twee types opdrachten worden hier beoogd:
i. logistieke diensten en transport van de diverse productcampagnes
ii. allerhande andere logistieke en/of transportdiensten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Logistieke diensten en transport van de diverse productcampagnes, op basis van de in de oorspronkelijke raamovereenkomst vermelde gegevens, met de ondernemer die daarvoor het beste aanbod heeft gedaan, en wanneer er geen nadere eisen of voorwaarden aan het uitvoeren van de opdracht worden gesteld anders dan zijn beschreven in bijlage E van het bestek. 
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-07-15
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
(1) een verklaring dat voor de onderneming en in hoofde van de leden van hetbestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming, alsook elke persoon die daarin vertegenwoordigings, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, geen veroordeling bij onherroepelijk vonnis is uitgesproken omwille van deelneming aan een criminele organisatie [als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek], omkoping [als bedoeld in artikel 246 en250 van het Strafwetboek], fraude [als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, zoals bedoeld in art 45 lid 1 sub c van de Richtlijn 2014/24/EG en goedgekeurd door de wet van 17/02/2002], terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten [als bedoeld in artikel 137van het Strafwetboek], witwassen van geld of financiering van terrorisme [als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme] of kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel [als bedoeld in artikel 433 quinquies van het Strafwetboek](2) een verklaring dat de onderneming en de in het voormelde lid vermelde personen niet staan aangeduid in een administratieve of rechtelijke beslissing voor een inbreuk op het vlak van het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen [in de zin van artikel 35/7 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers of in de zin van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van vreemde arbeiders](3) Een verklaring dat de onderneming niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of in een vergelijkbare toestand verkeerd ingevolge een soortgelijkeprocedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;(4) een verklaring dat u geen fiscale schulden heeft (direct en btw) van meer dan 3.000 euro(5) een verklaring dat u op het vlak van de sociale zekerheid geen bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euroGebruik voor de punten (1) tot (5) het UEA formulier (Bijlage A). Dit formulier dient naar waarheid ingevuld en door de rechtsgeldige vertegenwoordiger electronisch ondertekend te worden en bij uw kandidatuurdossier te worden gevoegd.Voor meer informatie over het UEA-formulier, zie bijlage A met de richtlijnen om het UEA in te vullen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
(1). De jaarrekeningen over de afgelopen 3 jaren verstrekken indien deze niet beschikbaar zijn op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (www.balanscentrale.be). Buitenlandse ondernemingen blijven ertoe gehouden hun geconsolideerde balans-, omzet, verlies- en winstcijfers over de afgelopen 3 jaren mee te delen.De economische en financiële draagkracht van de kandidaat zal beoordeeld worden aan de hand van een D&B rapport. Dit rapport zal door de Nationale Loterij opgezocht worden.- Een D&B Risico-indicator van minstens 2 op een schaal van 1-4 of 5, waarbij 1 staat voor een laag en 4 voor het hoogste kredietrisico.- Een D&B faillissementsscore van minstens 60 op een schaal van 1-100, waarbij 1 staat voor een slechtste en 100 voor het laagste risico op faling.Firma’s die niet aan bovenvermelde vereisten voldoen komen niet voor gunning in aanmerking, tenzij een eigen financiële analyse van de jaarrekeningen van de voorbije drie boekjaren dit negatieve beeld nuanceren.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
(1) Indien de inschrijver voornemens is een gedeelte van de opdracht in onderaanneming te geven, de opgave van de namen van de onderaannemers en hun specifieke taken.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-21 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Zie opdrachtdocumenten te downloaden via de website e-procurement:https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349042De eventuele vragen en antwoorden en rechtzettingen zullen ook gepubliceerd worden op diezelfde website. Gelieve dus dezeaankondiging van opdracht regelmatig te consulteren.Contactpersoon: gert.vandendries@nationale-loterij.be.PLAATSINGSPROCEDURE EN MOTIVATIE:Mededingingsprocedure met onderhandeling op basis van artikel 38 1° c) van de wet van 17/06/2016.De toepassing van deze procedure wordt gemotiveerd door de volgende elementen: de opdracht kan niet worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die verband houden met de aard, de complexiteit en financiële voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico’s. DE NL heeft nood aan onderhandelingen.Derhalve wordt beroep gedaan op artikel 38 1° c) van de wet van 17/06/2016 ter motivering van het gebruik van de mededingingsprocedure met onderhandeling.INDIENING VAN DE KANDIDATUURDe kandidaat bezorgt het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (Bijlage A) behorend tot dit dossier.De kandidaturen moeten elektronisch worden overgelegd via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be diede naleving waarborgt van de wettelijke voorwaarden.Meer informatie kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement Helpdesk ophet nummer +32 (0)2 740 80 00. De uiterste indieningsdatum is vermeld in de Aankondiging van Opdracht.Elke andere vorm van verzending (bv. telefax, mail, afgeven aan het onthaal, enz.) zal leiden tot een verwerping van deaanvraag tot deelneming van de inschrijver.De aanbesteder adviseert u om uw kandidatuur minstens 1 dag voor het verstrijken van de indieningsdatum en -uur op te laden en elektronisch te ondertekenen in e-Tendering. Dit om te voorkomen, bij eventuele problemen, dat uw kandidatuur niet voor het verstrijken van de deadline in ons bezit is.Wij garanderen u dat uw kandidatuur in e-Tendering strikt confidentieel is en de inhoud van uw kandidatuur pas geraadpleegd kan worden na opening van het dossier door de aanbesteder.Het e-Tendering systeem laat de opening van het dossier pas toe na het verstrijken van de indieningsdatum en -uur.SELECTIEDe kandidaten die regelmatige (conforme) documenten ingediend zullen hebben, en die zich niet in een uitsluitingspositie bevinden, en die over voldoende economische-, financieel- en technische capaciteit beschikken, zullen worden toegelaten tot de volgende fase van de procedure. Deze geselecteerde kandidaten zullen een bestek ontvangen om een offerte in te dienen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Etterbeek
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
15 dagen: verzoek tot schorsing van de uitvoering van degemotiveerde gunningsbeslissing en 60 dagen: beroep tot nietigverklaring

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Etterbeek
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-20

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top