Overheidsopdracht

Ninove Welzijn Cvba

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 02/04/2020

DETAIL

Ninove Welzijn Cvba | Aanstelling van een ontwerper voor de ontwikkeling van het vervangingsbouwproject wijk Meuleveld (deel) te Ninove (Appelterre)
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Ninove Welzijn cvba
Postadres: Acaciastraat 1,BE-9400 Ninove
Contactpersoon: Mevrouw Leentje Cornelis
Tel: +32 54318660
E-mail: leentje.cornelis@ninovewelzijn.be
Internetadres(sen): www.ninovewelzijn.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstelling van een ontwerper voor de ontwikkeling van het vervangingsbouwproject wijk Meuleveld (deel) te Ninove (Appelterre) 
Referentienummer: 2020\006
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71200000II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.4. Beschrijving
Deze architectuuropdracht omvat de sloop van 21 bestaande eengezinswoningen en de realisatie van een sociaal woonproject bestaande uit 36 huurwoningen in een groene nieuwe (openbare) ruimte 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-13 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-03

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top