Nmbs, Directie Stations -b-st072 Contract Management

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 26/07/2022

DETAIL

Nmbs, Directie Stations -b-st072 Contract Management | Station Watermaal: L161- Toegang Perrons
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  NMBS, Directie Stations -B-ST072 Contract Management
Postadres :  Frankrijkstraat 91, BE- 1070  Brussel
E-mail:   contract.management.centrum@nmbs.be
Internetadres(sen):   www.nmbs.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446889

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Station Watermaal: L161- Toegang Perrons  
Referentienummer:   B-ST.C-60/51/61/22/0000296-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat in hoofdzaak uit: plaatsen verlichting, plaatsen van borstweringen en handgrepen, afwerking tunnelmuren, plaatsing akoestich plafond, groenaanplantingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
II.2.4. Beschrijving
De opdracht bestaat in hoofdzaak uit: plaatsen verlichting, plaatsen van borstweringen en handgrepen, afwerking tunnelmuren, plaatsing akoestich plafond, groenaanplantingen.  
II.2.7. Looptijd
70   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie de voorwaarden geformuleerd in het bestek dat werd toegevoegd aan deze aankondiging van de opdracht en dat beschikbaar is op het platform E-Notification.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De kandidaat moet voldoen aan de vereisten naargelang de erkenning van de aannemers met categorie D, klasse 3 of hoger. Daarenboven zal het bestek eisen dat alle onderaannemers moeten voldoen aan de categorie en aan de klasse van de grootte van hun werken.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-07  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Het gaat hier om een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging. De geïnteresseerde ondernemers worden verzocht om een offerte in te dienen op basis van het bestek dat bij de aankondiging van deze opdracht werd gevoegd en dat beschikbaar is op het platform E-Notification.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-27

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]