Nmbs, Directie Stations -b-st072 Contract Management

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Nmbs, Directie Stations -b-st072 Contract Management | Renovatie van de Jubelfeestbrug
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  NMBS, Directie Stations -B-ST072 Contract Management
Postadres :  Frankrijkstraat 91, BE- 1070  Brussel
E-mail:   contract.management.centrum@nmbs.be
Internetadres(sen):   www.nmbs.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=441138

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie van de Jubelfeestbrug  
Referentienummer:   B-ST.C-60/51/61/21/0001521-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De uitvoering van de werken voor de restauratie en verstevigingswerken van de Jubelfeestbrug te Molenbeek en Brussel.
Deze metalen wegbrug over de vroegere spoorlijn naar Tour & Taxis werd in 1905 gebouwd; in 2007 werd de brug een beschermd monument. Ingevolge metaalmoeheid en roestvorming is een restauratie van delen van de staalstructuur noodzakelijk, alsook een volledige vernieuwing van het brugwegdek met orthotrope plaat.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE100
Voornaamste plaats van uitvoering:   Sint-Jans-Molenbeek
II.2.4. Beschrijving
De uitvoering van de werken voor de restauratie en verstevigingswerken van de Jubelfeestbrug te Molenbeek en Brussel.   Deze metalen wegbrug over de vroegere spoorlijn naar Tour & Taxis werd in 1905 gebouwd; in 2007 werd de brug een beschermd monument. Ingevolge metaalmoeheid en roestvorming is een restauratie van delen van de staalstructuur noodzakelijk, alsook een volledige vernieuwing van het brugwegdek met orthotrope plaat.  
II.2.7. Looptijd
15   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie het artikel 3.1 van de selectieleidraad in bijlage van de aankondiging van de opdracht.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-31  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Wij nodigen u uit de selectieleidraad in bijlage van de aankondiging van de opdracht te consulteren.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 23 van de wet van 17 juni 2013, gewijzigd door de wet van 16 februari 2017, betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]