Nmbs-procurement

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Nmbs-procurement | ZEBRA labelprinters en barcodes scaners
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  NMBS-Procurement
Postadres :  Hallepoortlaan 40, BE- 1060  Brussel
Contactpersoon:  Antoine Tilmant
Tel:   +32 25282664
E-mail:   antoine.tilmant@sncb.be
Internetadres(sen):   www.belgiantrain.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454298

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ZEBRA labelprinters en barcodes scaners  
Referentienummer:   SNCB-CS-CS3/0003505624-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  30174000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De NMBS lanceert deze aanbesteding voor het sluiten van een raamovereenkomst met een looptijd van vijf jaar voor de levering van etikettenprinters met ZEBRA-technologie en barcodescanners met ZEBRA-technologie, met ondersteuning en onderhoudsdiensten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   Belgïe (alleen)
II.2.4. Beschrijving
Levering met diensten : ondersteuning en onderhoud.  
II.2.7. Looptijd
60   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie punt 4.1 van selectiedraad in bijlage

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie punt 4.2 van selectiedraad in bijlage
Eventuele minimumeisen:
Zie punt 4.2 van selectiedraad in bijlage

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie punt 4.3 van selectiedraad in bijlage

Eventuele minimumeisen:
Zie punt 4.3 van selectiedraad in bijlage

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-02  09:30
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2022-10-02
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349842
E-mail:   info@conseildetat.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]