Nmbs-procurement

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 25/05/2023

DETAIL

Nmbs-procurement | CS5/0003850963 - Luchtmetingen, staal name, asbest certificering en visuele inspectie in alle gebouwen en stations van de directie stations.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  NMBS-Procurement
Postadres :  Hallepoortlaan 40, BE- 1060  Brussel
Contactpersoon:  Günther Tournoy
E-mail:   gunther.tournoy@b-rail.be
Internetadres(sen):   www.B-rail.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483496

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
CS5/0003850963 – Luchtmetingen, staal name, asbest certificering en visuele inspectie in alle gebouwen en stations van de directie stations.  
Referentienummer:   SNCB-CS-CS5/0003850963-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71900000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Luchtmetingen, staal name, asbest certificering en visuele inspectie in alle gebouwen en stations van de directie stations
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Luchtmetingen, staal name, asbest certificering en visuele inspectie in alle gebouwen en stations van de directie stations  
II.2.7. Looptijd
96   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie punt 4.1 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie punt 4.2 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie punt 4.3van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-06-26  16:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Zie punt 6 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349842
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-24