Ocmw Vorst

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 26/07/2022

DETAIL

Ocmw Vorst | Onderhoud van de branddetectie- en brandbestrijdingsinstallaties van de kantoren van het OCMW van Vorst
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  OCMW Vorst
Postadres :  Pastoorstraat, 35, BE- 1190  Vorst
Contactpersoon:  Juridische dienst
Tel:   +32 25632638
E-mail:   affairesgenerales@cpas1190.brussels
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450077  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450077

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoud van de branddetectie- en brandbestrijdingsinstallaties van de kantoren van het OCMW van Vorst  
Referentienummer:   OCMW Vorst-2022-064-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50700000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze aanbesteding, met een maximale looptijd van 3 jaar (tweemaal verlengbaar met telkens 1 jaar), heeft ten doel het onderhoud en de periodieke inspectie, controle op de regelmatige werking en toezicht, evenals dringende tussenkomsten, en herstellingen en wettelijke inspecties van de brandbestrijdingsinstallaties en -apparatuur van de volgende gebouwen:
– Dumonceaulaan, 56
– Vanpestraat, 50
– Pastoorstraat, 35
– Vanpestraat, 22
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Branddetectie  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
II.2.4. Beschrijving
cf Bestek  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Er kunnen twee stilzwijgende verlengingen zijn.  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Brandbestrijding  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
II.2.4. Beschrijving
Het onderhoudscontract omvat de volgende preventieve onderhoudsprestaties:   Brandblusapparaten   Brandhaspel   Muurhydrant   Sprinklersysteem   Branddeuren   + correctief onderhoud  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Er kunnen twee stilzwijgende verlengingen zijn.  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Rookuitlaat  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
II.2.4. Beschrijving
cf Bestek  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Er kunnen twee stilzwijgende verlengingen zijn.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s.De beroepsrisico’s van de inschrijver moeten
Eventuele minimumeisen:
De beroepsrisico’s van de inschrijver moeten gedekt zijn tot een maximum van €20.000,00.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Om geselecteerd te worden, moet de inschrijver BOSEC gecertificeerd zijn

Eventuele minimumeisen:
De inschrijver levert het bewijs van deze certificering.
Perceel 1

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-07-27  10:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2022-08-26
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-27