Onze Lieve Vrouw Van Troost V.z.w.

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 10/04/2019

DETAIL

Onze Lieve Vrouw Van Troost V.z.w. | Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst drukwerk
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Postadres: Kroonveldlaan 50,BE-9200 Dendermonde
Contactpersoon: De heer Nicky De Smet
Tel: +32 52252987
Fax: +32 52252871
E-mail: nicky.desmet@azsintblasius.be
Internetadres(sen): www.azsintblasius.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming – Raamovereenkomst drukwerk 
Referentienummer: 2018/332
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 22000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Het bestek wordt geplaatst door az Sint-Blasius en vormt een opdracht voor 4 ziekenhuizen.
De plaatsingen van bestellingen en leveringen van het drukwerk dienen te gebeuren op de verschillende locaties van elk deelnemend ziekenhuis volgens de specifieke aankoop- en leveringsvoorwaarden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Nader te bepalen – drukwerken per ziekenhuis 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Nader te bepalen – enveloppen per ziekenhuis 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Om de financiële draagkracht van de kandidaat te controleren zal de aanbestedende overheid gebruik maken van de Creditsafe International Score. Voor elke kandidaat zal de aanbestedende overheid zelf een Creditsafe rapport opvragen.De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score.Hierdoor kan een scorevergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen.Volgende scores zijn mogelijk:Score OmschrijvingA Zeer Laag risicoB Laag risicoC Gemiddeld risicoD Hoog risicoE Geen ScoreMeer informatie over CreditSafe kan desgewenst bekomen worden via https://www.creditsafe.be/
Eventuele minimumeisen:
1. De CreditSafe International Score dient A, B of C te zijn.
Ingeval een CreditSafe International Score “D” zal de opdrachtgever dit onderzoeken en een motivatie bij CreditSafe en de inschrijver opvragen. Enkel indien een gegronde motivatie aan deze score kan gegeven worden, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de inschrijver niet uit te sluiten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Per perceel waaraan de inschrijver wil deelnemen een lijst van gelijkaardige leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar (te tellen vanaf de publicatiedatum van de opdracht) werden verricht aan een ziekenhuis, met vermelding van de datum van levering.

Eventuele minimumeisen:
1. – Lijst van minimum 3 referenties binnen de ziekenhuissector

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-14 11:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2019-06-11
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Onze Lieve Vrouw Van Troost (az Sint-Blasius, Dendermonde)
Kroonveldlaan 50, BE-9200 Dendermonde
Tel: +32 52252011
E-mail: info@azsintblasius.be
Internetadres(sen): www.azsintblasius.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-09

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]