Overheidsopdracht

Sint-goedele Brussel Vzw

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 20/02/2020

DETAIL

Sint-goedele Brussel Vzw | Verbouwing van een kantoorgebouw tot nijverheidstechnische school fase 1
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sint-Goedele Brussel vzw
Postadres: Verheydenstraat 39,BE-1070 Anderlecht
Tel: +32 025200572
E-mail: eveliendegieter@sint-goedele.be
Internetadres(sen): http://sint-goedele.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367830

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verbouwing van een kantoorgebouw tot nijverheidstechnische school fase 1 
Referentienummer: SGB-V.19126 & V.14775-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
interne verbouwingswerken aan C-blok van Campus Spoor-West
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Anderlecht
II.2.4. Beschrijving
Verbouwing van een kantoorgebouw tot nijverheidstechnische school fase 1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-04-15
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-08-20
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie administratief bestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-20 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Sint-Goedele Brussel vzw, BE-1070 Anderlecht

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Sint-Goedele Brussel vzw, BE-1070 Anderlecht

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Sint-Goedele Brussel vzw, BE-1070 Anderlecht

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-21

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.

Scroll to Top