Overheidsopdracht

Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 05/03/2020

DETAIL

Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek | Aanstelling van een ontwerpteam voor het project te Lede, Markizaat
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek
Postadres: Heilig Hartlaan 54,BE-9300 Aalst
Tel: +32 476800632
E-mail: steven.hutse@shmdenderstreek.be
Internetadres(sen): www.shm-denderstreek.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368786

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
aanstelling van een ontwerpteam voor het project te Lede, Markizaat 
Referentienummer: SHM Denderstreek-Ontwerpteam Lede Markizaat-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
aanstelling van een ontwerpteam voor het project Lede, Markizaat
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
Voornaamste plaats van uitvoering: Lede
II.2.4. Beschrijving
Aanstelling van een ontwerpteam (architect/ingenieurs/EPB verslaggever/VC) voor de bouw van een lokaal dienstencentrum + sociale appartementen 
II.2.7. Looptijd
72 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-10 08:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2020-06-08
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN
Justitieplein 1, BE-9200 Dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-03

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.

Scroll to Top