Stad Damme

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 24/03/2023

DETAIL

Stad Damme | Uitnodiging tot indienen offerte - Maaien zoomwegen 2023-2026 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Damme
Postadres :  Vissersstraat 2a, BE- 8340  Damme
Contactpersoon:  Mevrouw Chantal Van Rie
Tel:   +32 50288760
E-mail:   chantal.vanrie@damme.be
Internetadres(sen):   www.damme.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Maaien zoomwegen 2023-2026 – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2023/Groen/02
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233229
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
II.2.4. Beschrijving
Maaien zoomwegen 2023-2026  
II.2.7. Looptijd
168   dag(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De uitvoeringstermijn loopt over bovenvermelde werktijd, maar is beperkt tot de afgesproken momenten met de leidend ambtenaar.   Bij het niet bereiken van de totale uitvoeringstermijn en/of het gegunde inschrijvingsbedrag, kan de aannemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen. * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.
Eventuele minimumeisen:
1. Bij het ontbreken hiervan wordt de offerte als nietig beschouwd.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Overzicht van eigen personeel met hun kwalificaties, en middelen die kunnen ingezet worden voor het volbrengen van deze opdracht. 2. het bewijs van inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waarin ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis ervan door een verklaring onder eed.3. Een lijst van 3 werken die, met bewijs van goede uitvoering, uitgevoerd zijn in de laatste 3 jaar en in belangrijkheid evenwaardig zijn als de door het bestuur gevraagde werken.

Eventuele minimumeisen:
1. bij het ontbreken hiervan wordt de offerte als nietig beschouwd
2. bij het ontbreken hiervan wordt de offerte als nietig beschouwd
3. bij het ontbreken hiervan wordt de offerte als nietig beschouwd
Vereiste erkenning: G3 (Beplantingen), Klasse 1

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-11  08:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-08-09

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: Plaatsbezoek verplicht na afspraak met groendienst@damme.be tegen uiterlijk 31 maart 2023De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-24

Scroll to Top