Stad Edingen

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 27/07/2022

DETAIL

Stad Edingen | Uitnodiging tot indienen offerte - De wegmarkering. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Edingen
Postadres :  Koningin Astridlaan, 18b, BE- 7850  Edingen
Contactpersoon:  De heer Julien Vanbellaiengh
Tel:   +32 23971464
Fax:   +32 23971459
E-mail:   marchespublics@enghien-edingen.be
Internetadres(sen):   www.enghien-edingen.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – De wegmarkering. – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   JVB/2022/23
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233221
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE32C
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
De wegmarkering.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2022-10-03
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-12-31
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door het enkele feit van deelname aan de aanbestedingsprocedure, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevindt, bedoeld in artikel 67 tot 69 van het wet van 17 juni 2016, betreffende overheidsopdrachten.De aanbestedende overheid zal de echtheid van de verklaring op erewoord onderzoeken voor de inschrijver die de best gerangschikte offerte heeft gegeven. Ze verifieert voor alle inschrijvers de toestand binnen twintig dagen na de openingszitting via Telemarc.Echter, omdat de informatie in § 1 en § 2, 1 °, 2 ° en 3 ° van artikel 67 niet gecontroleerd kan worden door middel van de aanbestedende dienst, moet de inschrijver een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan opleveren.De aanbestedende overheid kan verlangen dat de kandidaten of inschrijvers de bedoelde inlichtingen en documenten aanvullen of nader toelichten en in eender welk stadium van de gunningsprocedure, door alle middelen die zij dienstig acht zich in te lichten, over de situatie van om het even welke inschrijver.De inschrijver verplicht zich te houden aan het Handvest tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten die door de gemeenteraad van Edingen van 20 april 2017 is aangenomen, zoals opgenomen in bijlage A bij deze bijzondere specificatie.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C3 (Niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen), klasse 2
C3 (Niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen), klasse 2

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de belangrijkste werken die de afgelopen vijf jaar zijn uitgevoerd, met vermelding van het bedrag, de datum en de openbare of particuliere begunstigde. Het bewijs dat de werkzaamheden zijn voltooid, wordt geleverd door verklaringen die door de bevoegde autoriteit zijn afgegeven of medeondertekend of, indien de koper een particuliere natuurlijke of rechtspersoon was, door een attest van die autoriteit.2. De inschrijver dient in zijn inschrijving een lijst op te nemen van de technische kenmerken van de gebruikte materialen.

Eventuele minimumeisen:
1. Minstens 3 referenties van gelijkaardige werken. Het bedrag van elke referentie is minimaal 200.000,00 EUR.
Vereiste erkenning: C3 (Niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen), klasse 2
C3 (Niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen), klasse 2

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-05  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-03-04

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Conseil d’Etat
rue de la Science, 33,  BE- 1040  Bruxelles (Etterbeek)
Tel:   +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-27

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]